بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شسویلک أگص من چبدی و أشویلک؟ شسویلک؟ أزور احسین وأدعیلک شسویلک؟ أطوف ابحضرت العباس وأبچیلک شسویلک؟ تبقی أنت عزیز الروح أخر نفس أهدیلک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحثت فی کتاب الاوفیا من الاف الی الیا عن صدیق من الاصدقا یستحق المحبه والوفا فوجدته یبدا وینتهی بک یا اعزاالاصدقا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنکگتلهه راح انساگالتلی فنک دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفتبهش گفتم میخوام فراموشش کنمگفت: اگه میتونی این کارو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنکگتلهه راح انساگالتلی فنک دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفتبهش گفتم میخوام فراموشش کنمگفت: اگه میتونی این کارو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرگ گلبی ابمحیط الشوگ شلهه  وجروح الصارت امنجفاک شلهه  تلوم الناس بیه وبیک شلهه  قصدهم بس یبعدونک علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحبنی خطوه احبک سفر تعشقنی لحظه اعشقک عمر تشتاق لی ساعه شوقی لک بحر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یصاحب طال هجرک مر علینه وحتى ألزاد بعدک مر علینه أذا بعدک تحبنه مر علینه تعال وکروه ألتکسی علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت برقه احساسک وهمس احساسک و همس الحب بانفاسک ولو تطلب منی قلبی انا کلی فدا راسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماظل فلس بالجیب واتصل بیکم ولافرس یم الباب وارکب وجیکمنه پولی درجیب مانده است تا باشما تماس بگیرم ونه اسبی در کنار در هست که سوارش بشم وبسویتان بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل لحظه موکل یوم لعیونک اشتاگ خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه : هر لحظه  نه هر روز مشتاق چشمانتم ولی میترسم دور بمانی و این دوری مرا بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیتک من خیالی و حاولت أنساکأو گلت أنسه المحبه و ینتهی همیوین أدری الگلب و الروح والشریان  انته و کل وجودی و عایش ابدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انّ اعفی النّاس من عفا عند قدرته بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد امام حسینع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذور لوعنک غبت بس موعذرانساک ناسی الرسائل اعترف بس مستحیل انساک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدموع لیست قطرات  بل کلمات سقطت لانها لم تجد من یفهم معناها ترجمه: اشکها فقط قطره ای از اب نیستند بلکه کلماتی هستند که بخاطر اینکه کسی مفهموم اشان را درک نکرد افتاده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبس اذکرک دوم کل لحظه ویای من اعرف انته ابخیر تضحکلی دنیای ترجمه: نه فقط همیشه یادت میکنم هر لحظه با منی اگه بدونم که تو خوبی دنیا به رو م میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گطعنی حطنی ابنار و هفتنی بیدک وحته الرماد ایصیح للموت اریدک ترجمه: تکه تکه ام کن من تو اتش بنداز و خودات خاموشم کن بازهم خاکسترم داد می زند دوستت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شسویلک أگص من چبدی و أشویلک؟ شسویلک؟ أزور احسین وأدعیلک شسویلک؟ أطوف ابحضرت العباس وأبچیلک شسویلک؟ تبقی أنت عزیز الروح أخر نفس أهدیلک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحثت فی کتاب الاوفیا من الاف الی الیا عن صدیق من الاصدقا یستحق المحبه والوفا فوجدته یبدا وینتهی بک یا اعزاالاصدقا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنکگتلهه راح انساگالتلی فنک دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفتبهش گفتم میخوام فراموشش کنمگفت: اگه میتونی این کارو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روحی ابسواد اللیل تنشدنی عنکگتلهه راح انساگالتلی فنک دلم تو تاریکی شب سراغ تو رو ازم گرفتبهش گفتم میخوام فراموشش کنمگفت: اگه میتونی این کارو بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرگ گلبی ابمحیط الشوگ شلهه  وجروح الصارت امنجفاک شلهه  تلوم الناس بیه وبیک شلهه  قصدهم بس یبعدونک علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحبنی خطوه احبک سفر تعشقنی لحظه اعشقک عمر تشتاق لی ساعه شوقی لک بحر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یصاحب طال هجرک مر علینه وحتى ألزاد بعدک مر علینه أذا بعدک تحبنه مر علینه تعال وکروه ألتکسی علیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت برقه احساسک وهمس احساسک و همس الحب بانفاسک ولو تطلب منی قلبی انا کلی فدا راسک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماظل فلس بالجیب واتصل بیکم ولافرس یم الباب وارکب وجیکمنه پولی درجیب مانده است تا باشما تماس بگیرم ونه اسبی در کنار در هست که سوارش بشم وبسویتان بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل لحظه موکل یوم لعیونک اشتاگ خایف تضل بعید ویکتلنی الفراگ ترجمه : هر لحظه  نه هر روز مشتاق چشمانتم ولی میترسم دور بمانی و این دوری مرا بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محیتک من خیالی و حاولت أنساکأو گلت أنسه المحبه و ینتهی همیوین أدری الگلب و الروح والشریان  انته و کل وجودی و عایش ابدمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انّ اعفی النّاس من عفا عند قدرته بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد امام حسینع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذور لوعنک غبت بس موعذرانساک ناسی الرسائل اعترف بس مستحیل انساک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدموع لیست قطرات  بل کلمات سقطت لانها لم تجد من یفهم معناها ترجمه: اشکها فقط قطره ای از اب نیستند بلکه کلماتی هستند که بخاطر اینکه کسی مفهموم اشان را درک نکرد افتاده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موبس اذکرک دوم کل لحظه ویای من اعرف انته ابخیر تضحکلی دنیای ترجمه: نه فقط همیشه یادت میکنم هر لحظه با منی اگه بدونم که تو خوبی دنیا به رو م میخنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گطعنی حطنی ابنار و هفتنی بیدک وحته الرماد ایصیح للموت اریدک ترجمه: تکه تکه ام کن من تو اتش بنداز و خودات خاموشم کن بازهم خاکسترم داد می زند دوستت دارم