بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ملک الاراذل، هلک الافاضل هر وقت که افراد پست فرمانروا و صاحب قدرت باشند، مرگ خردمندان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لِکُلِ شَئءٌ طریق و طَریق الجِنَتُ العِلمُ برای هر چیز راهیست و راه بهشت علم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحگ الي رفع السبعه و علا علي الرفع اسم المجد علا اصرخ صيح اباسمه علا تشوف الضيم او اذيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه میره تو طویله، گاوش شروع میكنه میگه: مــا مــا مــا... عربه میگه: ولك ما بیشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه میره توالت، تا میاد بشینه یهو یك آروغ اساسی میزنه... پا میشه، میگه: باز برعكس نشستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار تو آبادان مسابقه تقلید صدای داریوش برگزار میشه، داریوش میاد چهارم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه با دو تا خیار در دست میره توی یك بقالی، میگه:حاج آقا خیارشور داری؟ بقاله میگه: بله. عربه میگه: پس ولك بی زحمت این دوتا رو هم بشور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علیک الله الوکت نساک لو انتم نسیتونه و عله افر اگک تمر ایام ولامره ذکرتونه ترجمه: خدایش زمونه گذاشت منو فراموش کنی یا عمدا فراموشم کردی وازدوری تو خیلی وقت می گذرد وحتی یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه توبه توبه ان کنت احبک تانب توبه بس قابلنی مره وتبقی دی آخر نوبه وبعدها توبه توبه ترجمه: از عشق تو توبه میکنم و برای آخرین بار خواهان دیدنت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمعه تسیل وشمعه تنطفی والعمر بدونک یختفی ومن دونک قلبی ینتهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین البخت یفلان واتگلی مبخوتگمت اشتغل دفان شو محد ایموت: کدوم شانس فلانیکه به من میگی خوش شانسرفتم تو کار کفن و دفن هیشکی نمیمیره: ههاین نبود خودم اذافش کردم خندم گرف خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسی خمس وانت سادسها والعجایب سبع وانت ثامنها ودنیتی وحده وانت شاغلها ترجمه : حواسم ۵ گانست و تو ششمی و عجایت هفتگانست و تو هشتمی و دنیای من یکیست و تو آن را در بر گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یمکن اخذنی الوکت واتاخر المرسال بس انت وسط الگب ما غبت عن البال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنندوهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک عفوا مزاح اویاک یعنی آنه احبک ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهمببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت حسره وقهر لوانت تنسانی وارضی اعیش بسجن بس انت سجانی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ملک الاراذل، هلک الافاضل هر وقت که افراد پست فرمانروا و صاحب قدرت باشند، مرگ خردمندان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لِکُلِ شَئءٌ طریق و طَریق الجِنَتُ العِلمُ برای هر چیز راهیست و راه بهشت علم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحگ الي رفع السبعه و علا علي الرفع اسم المجد علا اصرخ صيح اباسمه علا تشوف الضيم او اذيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه میره تو طویله، گاوش شروع میكنه میگه: مــا مــا مــا... عربه میگه: ولك ما بیشتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه میره توالت، تا میاد بشینه یهو یك آروغ اساسی میزنه... پا میشه، میگه: باز برعكس نشستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار تو آبادان مسابقه تقلید صدای داریوش برگزار میشه، داریوش میاد چهارم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عربه با دو تا خیار در دست میره توی یك بقالی، میگه:حاج آقا خیارشور داری؟ بقاله میگه: بله. عربه میگه: پس ولك بی زحمت این دوتا رو هم بشور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علیک الله الوکت نساک لو انتم نسیتونه و عله افر اگک تمر ایام ولامره ذکرتونه ترجمه: خدایش زمونه گذاشت منو فراموش کنی یا عمدا فراموشم کردی وازدوری تو خیلی وقت می گذرد وحتی یادی از ما نمی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه توبه توبه ان کنت احبک تانب توبه بس قابلنی مره وتبقی دی آخر نوبه وبعدها توبه توبه ترجمه: از عشق تو توبه میکنم و برای آخرین بار خواهان دیدنت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمعه تسیل وشمعه تنطفی والعمر بدونک یختفی ومن دونک قلبی ینتهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وین البخت یفلان واتگلی مبخوتگمت اشتغل دفان شو محد ایموت: کدوم شانس فلانیکه به من میگی خوش شانسرفتم تو کار کفن و دفن هیشکی نمیمیره: ههاین نبود خودم اذافش کردم خندم گرف خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسی خمس وانت سادسها والعجایب سبع وانت ثامنها ودنیتی وحده وانت شاغلها ترجمه : حواسم ۵ گانست و تو ششمی و عجایت هفتگانست و تو هشتمی و دنیای من یکیست و تو آن را در بر گرفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یمکن اخذنی الوکت واتاخر المرسال بس انت وسط الگب ما غبت عن البال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنندوهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک عفوا مزاح اویاک یعنی آنه احبک ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهمببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اموت حسره وقهر لوانت تنسانی وارضی اعیش بسجن بس انت سجانی