بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاطبع بیه انساک ولاناوی اعوفک /بس الوکت غدار حارمنی اشوفک ازعوایدمن نیست فراموشت کنم ونه میتوانم ولت کنم/فقط زمانه ظالم است مراازدیدنت محروم کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبرنا و اکتشفنا ان هنالک امور تخیف اکثر من الظلام  ترجمه : بزرگ شدیم ودریافتیم که چیزهایی ترسناک تر از تاریکی وجود دارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لما نحن جینا اختاروا اسامینا اللی سمونا هنی اختاروا  هلأ بیحقلنا نختار اللی بیرافقنا بالعمر الجای ومشوارو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غلطه بینا تداوی الا الشک یعمل عداوه  ترجمه : هراشتباهی میتواند جبران شود , جز تردید که دشمنی می آورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مین ده اللی نسیک ؟  تعرف لو قلبی بیتکلم  کان رد علیک  ترجمه : کیست که تو را فراموش کرده ؟  میدانی اگر قلبم سخن میگفت  پاسخ تو را داده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغفه و تفز العین محتاجه ملگاک / میخوابم ولی چشمانم از خواب میپرند محتاج دیدارت هستند . تهمل دمع بسکوت ماترضه تنساک / آرام وبیصدا اشک میریزد نمیخواهد فراموشت کند . لا تضن مثل الناس بس تبعد انساک /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماظن خطینه او بلهدف مالحنه بدون شک به خطا نزدیم و تیرمان به هدف خورد نوفی الیودنه او ما مصخ مالحنه با دوستانمان وفای به عهد داریم و نمک مان تاثیرش را نشان داد  دون الاصایل عل خصم مالحنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلست اگلپ اوراقی لگیت ایام ماضینا بکت عینی و بکت روحی عله ماکان یجمعنا ترجیت الزمن یرجع عشان امسح مدامعنا لگیت العمر یمشی وموسامع مواجعنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا اهلک علموک شلون تتکبر/فدیت اهلی العلمونی اکصر اخشوم ترجمه:اگرخانوادت یادت دادن چطور متکبر باشی/به فدای خانوادم بشوم که یادم دادن آدمای مغرور را سرجاشون بنشانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفرت انه اب محبتک تدری الله اشگال؟؟؟ یهز بیده یگلی عمی حگک ترجمه:عشقت را کفر گفتم میدانی خدا چه گفت؟؟؟/دستش راتکان میداد و گفت حق داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارید المحبه و بیهه احس مذلول/ادفن روحی بیدی ومحد یذلنی ترجمه:محبتی که در آن احساس ذلت کنم را نمیخواهم/خورد را با دست خود دفن میکنم و زیر بار ذلت کسی نمیروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگدر انتقم بس تدری عفتک لیش؟/یعجبنی الوکت مرات من یفتر ترجمه:میتونم انتقام بگیرم ولی ازت گذشتم میدونی چرا؟/خوشم میاد زمانه میچرخد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت الحب کبیر الاول والاخیر ***** تو عشق بزرگی اولی و آخری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن زَرَعَ ألعُدوانِ حَصَدَ ألخُسرانِ هر کس دشمنی کاشت، ضرر درو کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَلعالِمُ بِلا عَمَلِ، کَالشَّجَرٍ بِلا ثَمَرِ عالم بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک ترجمه: روزگار دو روز است، روزی برای تو و روزی بر علیه تو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاطبع بیه انساک ولاناوی اعوفک /بس الوکت غدار حارمنی اشوفک ازعوایدمن نیست فراموشت کنم ونه میتوانم ولت کنم/فقط زمانه ظالم است مراازدیدنت محروم کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کبرنا و اکتشفنا ان هنالک امور تخیف اکثر من الظلام  ترجمه : بزرگ شدیم ودریافتیم که چیزهایی ترسناک تر از تاریکی وجود دارند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لما نحن جینا اختاروا اسامینا اللی سمونا هنی اختاروا  هلأ بیحقلنا نختار اللی بیرافقنا بالعمر الجای ومشوارو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غلطه بینا تداوی الا الشک یعمل عداوه  ترجمه : هراشتباهی میتواند جبران شود , جز تردید که دشمنی می آورد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مین ده اللی نسیک ؟  تعرف لو قلبی بیتکلم  کان رد علیک  ترجمه : کیست که تو را فراموش کرده ؟  میدانی اگر قلبم سخن میگفت  پاسخ تو را داده بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغفه و تفز العین محتاجه ملگاک / میخوابم ولی چشمانم از خواب میپرند محتاج دیدارت هستند . تهمل دمع بسکوت ماترضه تنساک / آرام وبیصدا اشک میریزد نمیخواهد فراموشت کند . لا تضن مثل الناس بس تبعد انساک /

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماظن خطینه او بلهدف مالحنه بدون شک به خطا نزدیم و تیرمان به هدف خورد نوفی الیودنه او ما مصخ مالحنه با دوستانمان وفای به عهد داریم و نمک مان تاثیرش را نشان داد  دون الاصایل عل خصم مالحنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلست اگلپ اوراقی لگیت ایام ماضینا بکت عینی و بکت روحی عله ماکان یجمعنا ترجیت الزمن یرجع عشان امسح مدامعنا لگیت العمر یمشی وموسامع مواجعنا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اذا اهلک علموک شلون تتکبر/فدیت اهلی العلمونی اکصر اخشوم ترجمه:اگرخانوادت یادت دادن چطور متکبر باشی/به فدای خانوادم بشوم که یادم دادن آدمای مغرور را سرجاشون بنشانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفرت انه اب محبتک تدری الله اشگال؟؟؟ یهز بیده یگلی عمی حگک ترجمه:عشقت را کفر گفتم میدانی خدا چه گفت؟؟؟/دستش راتکان میداد و گفت حق داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارید المحبه و بیهه احس مذلول/ادفن روحی بیدی ومحد یذلنی ترجمه:محبتی که در آن احساس ذلت کنم را نمیخواهم/خورد را با دست خود دفن میکنم و زیر بار ذلت کسی نمیروم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگدر انتقم بس تدری عفتک لیش؟/یعجبنی الوکت مرات من یفتر ترجمه:میتونم انتقام بگیرم ولی ازت گذشتم میدونی چرا؟/خوشم میاد زمانه میچرخد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انت الحب کبیر الاول والاخیر ***** تو عشق بزرگی اولی و آخری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن زَرَعَ ألعُدوانِ حَصَدَ ألخُسرانِ هر کس دشمنی کاشت، ضرر درو کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَلعالِمُ بِلا عَمَلِ، کَالشَّجَرٍ بِلا ثَمَرِ عالم بدون عمل، مانند درخت بدون میوه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الدهر یومان، یوم لک و یوم علیک ترجمه: روزگار دو روز است، روزی برای تو و روزی بر علیه تو...