بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معک:  لآخر نبضه بقلبی  لآخر خطوه بدربی  لآخر حرف  لآصعب ظرف  لآخر صوت  لحد الموت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أفتح قناه قلبی  وشوف برامج غلاک  لا تغیر المحطه وأسمع  خبر عاجل  (((وحشتنی یاملاک)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما أقول احبک  یکفی  “متولع فیک”  کلمة احبک قالها  الف غیری …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أف .. حتى فی الحلم على بالی ..  تعرف لیش .. لأنک والله غالی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری ما فکرت فیک .. وما خطر فی البال حبک .. لین قلبی قال أبیک .. وقالت عیونی أحبک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیف اعبر عن غرامی وانت الغرام کیف اعبر عن اعجابی ونت اعجابی ما دریت ایش اکتب عنک یاهوى بالی؟؟؟غیر انی احبک وبس وعذرنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وینک بغیت أحط واحد بدیلک  واحد بغى فی الحب یاخذ مکانک  واحد لعب بی لعب والله وکیلک  لو ما نهیت القلب روح زمانک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تزرع الحب فی قلبی اخاف یکبر ولاتسقیه  وت انت سبب جرحی وهمی فیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمحة زعل من عیونک تموتنی بلا علة  وبسمة رضا من شفاتک تعیشتی العمر کلة

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطنی من احروف الغلا کلمة اغلیک  واعطیک قلبٍ ماحلم فیه مخلوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنت احسب هواک طیش وتعدى ماعرفت ان الهوى قبر وحفرته بیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنیت ا دمعة  حتى اولد فی عینیک  واعیش على خدیک  واموت عند شفتیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو عرف النحل طعم شفتیک لترک العسل واتى الیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أحبک بکل أوقاتی أسمع قلبى یهمس همس أحبک لاخفق قلبى وجددلى عهود الحب !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل دمع عینی یرسم على یدک الیمنى أحبک موت وعلى یسراک وحشتنی یا عمری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اللة انه مایغیرنی زمانی عن مکانی ماتکبر لو ملکت المملکه والفیصلیه انت عندی معزة مالها إئتمانی لو خذاها بوش حط بن لادن خویه عهد منی یشهد الله دام یومی ماخذانی ما أخون العشرة اللی بیننا والروح حیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معک:  لآخر نبضه بقلبی  لآخر خطوه بدربی  لآخر حرف  لآصعب ظرف  لآخر صوت  لحد الموت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أفتح قناه قلبی  وشوف برامج غلاک  لا تغیر المحطه وأسمع  خبر عاجل  (((وحشتنی یاملاک)))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما أقول احبک  یکفی  “متولع فیک”  کلمة احبک قالها  الف غیری …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أف .. حتى فی الحلم على بالی ..  تعرف لیش .. لأنک والله غالی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری ما فکرت فیک .. وما خطر فی البال حبک .. لین قلبی قال أبیک .. وقالت عیونی أحبک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیف اعبر عن غرامی وانت الغرام کیف اعبر عن اعجابی ونت اعجابی ما دریت ایش اکتب عنک یاهوى بالی؟؟؟غیر انی احبک وبس وعذرنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وینک بغیت أحط واحد بدیلک  واحد بغى فی الحب یاخذ مکانک  واحد لعب بی لعب والله وکیلک  لو ما نهیت القلب روح زمانک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لا تزرع الحب فی قلبی اخاف یکبر ولاتسقیه  وت انت سبب جرحی وهمی فیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لمحة زعل من عیونک تموتنی بلا علة  وبسمة رضا من شفاتک تعیشتی العمر کلة

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطنی من احروف الغلا کلمة اغلیک  واعطیک قلبٍ ماحلم فیه مخلوق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنت احسب هواک طیش وتعدى ماعرفت ان الهوى قبر وحفرته بیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنیت ا دمعة  حتى اولد فی عینیک  واعیش على خدیک  واموت عند شفتیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لو عرف النحل طعم شفتیک لترک العسل واتى الیک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أحبک بکل أوقاتی أسمع قلبى یهمس همس أحبک لاخفق قلبى وجددلى عهود الحب !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل دمع عینی یرسم على یدک الیمنى أحبک موت وعلى یسراک وحشتنی یا عمری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اللة انه مایغیرنی زمانی عن مکانی ماتکبر لو ملکت المملکه والفیصلیه انت عندی معزة مالها إئتمانی لو خذاها بوش حط بن لادن خویه عهد منی یشهد الله دام یومی ماخذانی ما أخون العشرة اللی بیننا والروح حیه