بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام ، کجا ؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام بی حضور تو ، بی منی با حضور من می بینی تا کجا وفادار ماندم تا دل نازک پروانه نشکند ؟ همه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت مینویسم دوستت دارم میدانم که نمیدانی ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشتی که چون ز تو بگسستم /  دیگر مرا خیال تو در سر نیست اما چه گویمت که جز این آتش /  بر جان من شراره ی دیگر نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف و زلیخا را بی خیال ! من در آغوش  همین پیراهن  یادگاری هزار سال جوان تر میشوم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکی در فاصله نیست ، در اندیشه است و تو اکنون مهمان اندیشه ی منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لحظه ای که چشم باز میکنم کار شروع میشود نظارت و برسی کیفیت تک تک اعضای بدن قلب … چشم … گوش … مبادا ذره ای از عاشق تو بودن منحرف شده باشند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیپرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم / ولی من هر کجا باشم ، خیالت را به سر دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست زمانی که سرت جای دیگری گرم است ؛ دل من همینجا یخ میزند ! چه فاصله زیادی است از سر تو تا دل من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیش تو بودن “بلیط” لازم نیست مرور قصه ی دل کافی ست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باشه چه نباشه ، محبت سر جاشه / چه داری چه نداری ، تو عزیز روزگاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم ! فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام ، کجا ؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی عمق نامردی ات را اندازه می گیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام بی حضور تو ، بی منی با حضور من می بینی تا کجا وفادار ماندم تا دل نازک پروانه نشکند ؟ همه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت مینویسم دوستت دارم میدانم که نمیدانی ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشتی که چون ز تو بگسستم /  دیگر مرا خیال تو در سر نیست اما چه گویمت که جز این آتش /  بر جان من شراره ی دیگر نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف و زلیخا را بی خیال ! من در آغوش  همین پیراهن  یادگاری هزار سال جوان تر میشوم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکی در فاصله نیست ، در اندیشه است و تو اکنون مهمان اندیشه ی منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لحظه ای که چشم باز میکنم کار شروع میشود نظارت و برسی کیفیت تک تک اعضای بدن قلب … چشم … گوش … مبادا ذره ای از عاشق تو بودن منحرف شده باشند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیپرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم / ولی من هر کجا باشم ، خیالت را به سر دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست زمانی که سرت جای دیگری گرم است ؛ دل من همینجا یخ میزند ! چه فاصله زیادی است از سر تو تا دل من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پیش تو بودن “بلیط” لازم نیست مرور قصه ی دل کافی ست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه باشه چه نباشه ، محبت سر جاشه / چه داری چه نداری ، تو عزیز روزگاری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم ! فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم