بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه عشق در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد   تازه قصه زندگی آغاز شده است زیرا دیگر نه می تواند پرواز کند نه بمیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسی که هنوز هم تکه ای از آسمان در چشمانش   و جرعه ای از دریا در دستانش و تجسمی زیبا از خاطره ها و ایثارهای سرخ   در معبد ارغوانی دلش به یادگار مانده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من نرو آن سوی فردای زمانه   بی من نشو دمساز تنهای ترانه   با من بمان این روزهای بی بهانه   با من بمان با دردهای عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانی بدست آوردنت   تنها “استثناء” در   خواستن ، توانستن است . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو ” آدم ” ، من ” حوا “   سیـبی در کار باشد یا نه ، با تو ، در آغوش تو ، بهشت جاریست   بوسه هایت طعم سیب میدهند کافیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی عمیق بر پهلویم است، روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب می خورم   و همگان گمان می کنند که من مستم و می رقصم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند قدم ، مانده بود برسم به تو . . . اگر این خواب ادامه داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه… آری… این منم… اما چه سود   «او» که در من بود، دیگر، نیست، نیست   می‌خروشم زیر لب دیوانه‌وار   «او» که در من بود، آخر کیست، کیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند،   ولی من از این روزها نمی گذرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت می خواهد وفادار احساسی باشی   که می دانی شکست می دهد روزی نفسهای دلت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«او» چو در من مرد، ناگه هر چه بود   در نگاهم حالتی دیگر گرفت   گوئیا شب با دو دست سرد خویش   روح بی‌تاب مرا در بر گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بین رفتن و ماندن شک کردی   حتما برو، بی معطلی    چون نمی بایست کار به شک می کشید که بیاندیشی یا نیاندیشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهم این بود !! عمق رابطه مان آنقدر نبود که درون آن شیرجه زدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تو را دوست دارم بدون این که علتش را بدانم   محبتی که علت داشته باشد یا احترام است، یا ریا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گذر عشق به ماتم افتاد ، ماتم زده شد به حال ما غم افتاد   زان پس بشری به چهره ام خنده ندید ، موها همه چون ریش و دندان افتاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد دوست نداشتن هایت گفتم   خیانت را تجویز کردند   گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه عشق در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد   تازه قصه زندگی آغاز شده است زیرا دیگر نه می تواند پرواز کند نه بمیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به کسی که هنوز هم تکه ای از آسمان در چشمانش   و جرعه ای از دریا در دستانش و تجسمی زیبا از خاطره ها و ایثارهای سرخ   در معبد ارغوانی دلش به یادگار مانده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی من نرو آن سوی فردای زمانه   بی من نشو دمساز تنهای ترانه   با من بمان این روزهای بی بهانه   با من بمان با دردهای عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا می دانی بدست آوردنت   تنها “استثناء” در   خواستن ، توانستن است . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو ” آدم ” ، من ” حوا “   سیـبی در کار باشد یا نه ، با تو ، در آغوش تو ، بهشت جاریست   بوسه هایت طعم سیب میدهند کافیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی عمیق بر پهلویم است، روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب می خورم   و همگان گمان می کنند که من مستم و می رقصم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند قدم ، مانده بود برسم به تو . . . اگر این خواب ادامه داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه… آری… این منم… اما چه سود   «او» که در من بود، دیگر، نیست، نیست   می‌خروشم زیر لب دیوانه‌وار   «او» که در من بود، آخر کیست، کیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند،   ولی من از این روزها نمی گذرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت می خواهد وفادار احساسی باشی   که می دانی شکست می دهد روزی نفسهای دلت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«او» چو در من مرد، ناگه هر چه بود   در نگاهم حالتی دیگر گرفت   گوئیا شب با دو دست سرد خویش   روح بی‌تاب مرا در بر گرفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بین رفتن و ماندن شک کردی   حتما برو، بی معطلی    چون نمی بایست کار به شک می کشید که بیاندیشی یا نیاندیشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهم این بود !! عمق رابطه مان آنقدر نبود که درون آن شیرجه زدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تو را دوست دارم بدون این که علتش را بدانم   محبتی که علت داشته باشد یا احترام است، یا ریا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گذر عشق به ماتم افتاد ، ماتم زده شد به حال ما غم افتاد   زان پس بشری به چهره ام خنده ندید ، موها همه چون ریش و دندان افتاد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد دوست نداشتن هایت گفتم   خیانت را تجویز کردند   گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . .