بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران هاى بى اجازه،وقت وبى وقت درهوايم پراكنده اى... ومن بى هوا،ناگهان خيسم ازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده... نيست... نخواهدبود... هيچكس عزيزترازتوبراى من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم به نفسهای تو در سایه ی سنگین سکوت به سخنهای تو با لهجه ی شیرین سکوت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم … می ایستد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم حسودی میکنم گاهی ، که هیچ کس اندازه من تو را دوست ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خورشید و نه ماه ! روزگار من با گردش نگاه تو می چرخد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر هم بگویی : مردها فلان … ! زن ها فلان … ! تنهایی خوب است ؛ دنیا زشت است … و ازین حرفها … آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر میزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم ؛ صدای نفس هایت موسیقی متن تمام فیلم هایم بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه تشنه ی عشقم نه هلاک رفاقت........ فقط یه دل میخوام که بمونه واسم تا قیامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق زیباترین جمله هست که میتوان گفت/ولی روزی همین عشق شکستد میدهد و زمین می اندازتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا میروی ؟ صبرکن !... صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو ! یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو دست در دست هم خواستیم آغاز کنیم بودن را،پس چرا قصه اینگونه شروع شد؟ یکی بود یکی نبود.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچیزبهترینند گریستن از سرشوق.خندیدن از ته دل امیدوارم هردوازآن توباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند / قاب عکس توست اما شیشه ی عمرمن است بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند / تارموی توست اما ریشه ی عمر من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین غروب: غروب عاشقان زیباترین سنگ: دل یار زیباترین مایع: اشک زیباترین ناله: آه زیباترین دف: قلب تو زیباترین کلام :دوستت دارم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران هاى بى اجازه،وقت وبى وقت درهوايم پراكنده اى... ومن بى هوا،ناگهان خيسم ازتو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده... نيست... نخواهدبود... هيچكس عزيزترازتوبراى من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم به نفسهای تو در سایه ی سنگین سکوت به سخنهای تو با لهجه ی شیرین سکوت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم … می ایستد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم حسودی میکنم گاهی ، که هیچ کس اندازه من تو را دوست ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه خورشید و نه ماه ! روزگار من با گردش نگاه تو می چرخد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر هم بگویی : مردها فلان … ! زن ها فلان … ! تنهایی خوب است ؛ دنیا زشت است … و ازین حرفها … آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر میزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم ؛ صدای نفس هایت موسیقی متن تمام فیلم هایم بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه تشنه ی عشقم نه هلاک رفاقت........ فقط یه دل میخوام که بمونه واسم تا قیامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق زیباترین جمله هست که میتوان گفت/ولی روزی همین عشق شکستد میدهد و زمین می اندازتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا میروی ؟ صبرکن !... صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو ! یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو تو دست در دست هم خواستیم آغاز کنیم بودن را،پس چرا قصه اینگونه شروع شد؟ یکی بود یکی نبود.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوچیزبهترینند گریستن از سرشوق.خندیدن از ته دل امیدوارم هردوازآن توباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند / قاب عکس توست اما شیشه ی عمرمن است بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند / تارموی توست اما ریشه ی عمر من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین غروب: غروب عاشقان زیباترین سنگ: دل یار زیباترین مایع: اشک زیباترین ناله: آه زیباترین دف: قلب تو زیباترین کلام :دوستت دارم . . .