بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی غیرتت کجاست ؟ معشوقه ات را بجای اینکه درک کنی ترک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر که مینگرم در شکایت است ! در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ ناپلئون هم همین اشتباه تــــــــو را کرد!!! وقتی مسکو را گرفت، طوری آن را سوازند و ویران کرد، که نه دیگر به درد خودش خورد نه هیچ کس دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـهـوده تـلاش نـمـیـکـنـم دیـگـر هـیـچ تـویـﮯ بـا مـن ، مـا نـمـﮯ شـود ... تـو را ، مـن "تــو" کـردم ، در هـمـیـن چـنـد خـط عـاشـقـانــﮧ ؛ و گـرنــﮧ تـو هـمـان ، "او" ی ِ دیـروزﮯ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بمان... آنان که رفتنشان را طاقت آوردم "تو" نبودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز تنها شدی /چشم به جاده ها ندوز /بدون یکی منتظره /یکی دوست داره هنوز به افتخار عاشقای منتظر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتی با مشتش دلم را میشکست تمام افکارم این بود که مبادا دستهایش زخم شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد است هواى خانه ، هیزم اجاق خاکستر است ، من امید را گرم مىخواهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمت یادم نداده عشقو... اما! همین حسی که داد و دوست دارم! از اون روزى که غصه ات لاغرم کرد لباساى گشادمو دوست دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه:احتیاجی به تسبیح نیست.. دستانت را که به من بدهی با انگشتانت.. ذکر دوست داشتن سر میدهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دروغ هستند وقتی مهربانی تو، از دور هم احساس می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تونمیگیرد؛دلتنگترین برای دیدنت است واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود، آنکه تواورانمیبینی نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن دلم برات چه داشت؟حکم دلم قصاص نداشت من که خواستم بابات نذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تصویری ندارم درنگاه هیچکس خوب شدهرگزنبودم تکیه گاه هیچکس کاش فنجانی نسازدکوزه گر ازخاک من تانیفتددر دلم فال سیاه هیچکس بهترین تقدیر گلها چیدن و پژمردن است سعی کن هرگز نباشی دلبخواه هیچکس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ... حکم دیواریست برای ندیدن! ولی ... ندیدن،هرگز حکم فراموشی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برای زمانی که در کنارت نبودم ولی در قلبت بودم... اما حالا در کنارتم اما حتی در نگاهتم نیستم... بیا برگردیم به آن زمان باور کن راضیم!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی غیرتت کجاست ؟ معشوقه ات را بجای اینکه درک کنی ترک میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر که مینگرم در شکایت است ! در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ ناپلئون هم همین اشتباه تــــــــو را کرد!!! وقتی مسکو را گرفت، طوری آن را سوازند و ویران کرد، که نه دیگر به درد خودش خورد نه هیچ کس دیگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـهـوده تـلاش نـمـیـکـنـم دیـگـر هـیـچ تـویـﮯ بـا مـن ، مـا نـمـﮯ شـود ... تـو را ، مـن "تــو" کـردم ، در هـمـیـن چـنـد خـط عـاشـقـانــﮧ ؛ و گـرنــﮧ تـو هـمـان ، "او" ی ِ دیـروزﮯ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بمان... آنان که رفتنشان را طاقت آوردم "تو" نبودند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز تنها شدی /چشم به جاده ها ندوز /بدون یکی منتظره /یکی دوست داره هنوز به افتخار عاشقای منتظر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وتی با مشتش دلم را میشکست تمام افکارم این بود که مبادا دستهایش زخم شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد است هواى خانه ، هیزم اجاق خاکستر است ، من امید را گرم مىخواهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمت یادم نداده عشقو... اما! همین حسی که داد و دوست دارم! از اون روزى که غصه ات لاغرم کرد لباساى گشادمو دوست دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه:احتیاجی به تسبیح نیست.. دستانت را که به من بدهی با انگشتانت.. ذکر دوست داشتن سر میدهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دروغ هستند وقتی مهربانی تو، از دور هم احساس می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تونمیگیرد؛دلتنگترین برای دیدنت است واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود، آنکه تواورانمیبینی نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن دلم برات چه داشت؟حکم دلم قصاص نداشت من که خواستم بابات نذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تصویری ندارم درنگاه هیچکس خوب شدهرگزنبودم تکیه گاه هیچکس کاش فنجانی نسازدکوزه گر ازخاک من تانیفتددر دلم فال سیاه هیچکس بهترین تقدیر گلها چیدن و پژمردن است سعی کن هرگز نباشی دلبخواه هیچکس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ... حکم دیواریست برای ندیدن! ولی ... ندیدن،هرگز حکم فراموشی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است برای زمانی که در کنارت نبودم ولی در قلبت بودم... اما حالا در کنارتم اما حتی در نگاهتم نیستم... بیا برگردیم به آن زمان باور کن راضیم!!