بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من لج نکن بغض زبان نفهم! این که خودت را گوشه ى گلو قایم کنى، چیزى را عوض نمیکند… بالأخره یا اشک میشوى در چشمانم یا عقده اى در دلم! هردو را زیاد دارم… حق انتخاب با توست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دستای کسی رو که دوسش داری تو دستای کس دیگه ببینی و نتونی چیزی بگی جز اینکه بگی آهای غریبه مواظب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمــدیــگــر را فــرامــوش نـکنـیـم شــاید ســالـهـا بـعـد در گــذر جــاده هــا بـی تفـــاوت از کـنــار هــم بگــذریــم و بــگویـیـم آن غــربـیـه چـقـدر شــبیـه خـاطـراتـم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ای.. . اگه فکر کنی با پاک کردن شمارش،میتونی فراموشش کنی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانـــه ام را جمع کــه مـیکنم ، دسته گلی می شود شبیه تـــو برای تــو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـاطـرات خـیـلـی عـجـیـبـنـد گـاهـی اوقـات مـی خـنـدیـمـ بـه روزهـایـی کـه گـریـه مـی کـردیـمـ ؛ گـاهـی گـریـه مـی کـنـیـمـ بـه یـاد روزهـایـی کـه مـی خـنـدیـدیـمـ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی؛ دهانم را روی حالت سکوت می گذارم قلبم؛ . . . "زنگ می زند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهــــــــــــرت ، با احترام به قانون جاذبه از چشمم . . . . . "به دلم افتاد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاری کرده ای که تمام شعرم را  به غزل نگاهت به بی وزنی نشسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین همه چیز را پای چشمانت می نویسم؛ مهربانی  مهربانی مهربانی عادت کرده ام این جناس های تام را قافیه ی عزل چشمانت کنم اما نگاهت بلند است باید فکر کثنوی چشمانت باشم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معادله ی نابرابری وقتی که من برای دیدنت چشمهایم را می بندم و تو برای ندیدنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته که بشوی پا بسته میشوی بند بند دلت بند میشود به پا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن متفاوت باشی ! فقط “خوب باش” … خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودن شکستن دل شده رسم آدما اما تویه فرشته ای فرق میکنه رسم شما فکر نمیکردم که تو ام بشی یه یار بی وفا فرشته ها خوب میدونن چه جوریه رسم وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازیست... اگر دست دلت رو شد که دوستش داری، باختنت حتمی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که چقدر از آن روزها گذشته، یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم، یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم... اصلا مهم نیست! باز باران که ببارد، هر وقت که میخواهد باشد، دلم هوایت را میکند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من لج نکن بغض زبان نفهم! این که خودت را گوشه ى گلو قایم کنى، چیزى را عوض نمیکند… بالأخره یا اشک میشوى در چشمانم یا عقده اى در دلم! هردو را زیاد دارم… حق انتخاب با توست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دستای کسی رو که دوسش داری تو دستای کس دیگه ببینی و نتونی چیزی بگی جز اینکه بگی آهای غریبه مواظب عشقم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمــدیــگــر را فــرامــوش نـکنـیـم شــاید ســالـهـا بـعـد در گــذر جــاده هــا بـی تفـــاوت از کـنــار هــم بگــذریــم و بــگویـیـم آن غــربـیـه چـقـدر شــبیـه خـاطـراتـم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ای.. . اگه فکر کنی با پاک کردن شمارش،میتونی فراموشش کنی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانـــه ام را جمع کــه مـیکنم ، دسته گلی می شود شبیه تـــو برای تــو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـاطـرات خـیـلـی عـجـیـبـنـد گـاهـی اوقـات مـی خـنـدیـمـ بـه روزهـایـی کـه گـریـه مـی کـردیـمـ ؛ گـاهـی گـریـه مـی کـنـیـمـ بـه یـاد روزهـایـی کـه مـی خـنـدیـدیـمـ . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیستی؛ دهانم را روی حالت سکوت می گذارم قلبم؛ . . . "زنگ می زند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهــــــــــــرت ، با احترام به قانون جاذبه از چشمم . . . . . "به دلم افتاد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاری کرده ای که تمام شعرم را  به غزل نگاهت به بی وزنی نشسته ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین همه چیز را پای چشمانت می نویسم؛ مهربانی  مهربانی مهربانی عادت کرده ام این جناس های تام را قافیه ی عزل چشمانت کنم اما نگاهت بلند است باید فکر کثنوی چشمانت باشم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معادله ی نابرابری وقتی که من برای دیدنت چشمهایم را می بندم و تو برای ندیدنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته که بشوی پا بسته میشوی بند بند دلت بند میشود به پا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی نکن متفاوت باشی ! فقط “خوب باش” … خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودن شکستن دل شده رسم آدما اما تویه فرشته ای فرق میکنه رسم شما فکر نمیکردم که تو ام بشی یه یار بی وفا فرشته ها خوب میدونن چه جوریه رسم وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازیست... اگر دست دلت رو شد که دوستش داری، باختنت حتمی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که چقدر از آن روزها گذشته، یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم، یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم... اصلا مهم نیست! باز باران که ببارد، هر وقت که میخواهد باشد، دلم هوایت را میکند...