بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم صدقه هایم ب نیت سلامتی توست... هی معشوقه ی من! سلامتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که میـــگی دیگه مثـــل من پیـــدا نمیــکنى! واقعا فکر میکنی بعداً هم دنبال یکى مثل تو میگردم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانی چه رابطه ايست بين نبودنت با رنگ ها،دلتنگ توكه ميشوم زندگي ام سياه مي شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــسَرا..... هـــر چـقدم در طول ِ روز چـِش چـِرونی کــُنن و بـه ایـن و اون فـکر کـنن... شــبا قــبل ِ خــواب... فــقط بـه کـسی فــکر مـیکنن کـه عــاشـقانه دوسـتش دارن... بــاوَر کــُنـید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــصه مــرا کــُشت...!!! وقــتی دیــدم دســت بـه سیــنه ایســتاده ای... تـــمام ِ راه را بــرای آغــوشـَت دویــده بــودم بــی انــصاف..؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتي كـــســايـــي كـــه جـــســـارت عـــاشقـــانه از دســـت دادنـــو دارن.... نه حـــــقـــــارت بـــه هـــر قـــــيــــمــــــت نـــگــه داشـتـنــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر: پای نسخه ام بنویس “ممنوع الملاقات” ، بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزایی که “تو” توشون نیستی ، حیفم میاد زندگیشون کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه با صلابت حکم میدهى که، حواست را جمع کن، و من میمانم، که چگونه جمعش کنم، وقتى تمامش پیش توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگى در من بالا زده! نه سکوت نه موسیقى نه حتى سیگار ... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگى را تسکین نمى دهد جز عطر تنت لعنتى ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقع هایی بودکه وقتی کاربدی میکردم کلی  ازم دلخور میشد بعد وقتی میدید ازاشتباهم پشیمونم بااخم میومد میگفت دفعه اخرت باشه ها!بعدبغلم میکرد.... اخ که چقدر دلم برای اون روزا تنگ شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم، به شرطی که دست دیگرم را توگرفته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی رابطه هاتون اخلاق داشته باشید غرور واسه غریبه هاست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون شاخه گلی در لیوان از تو آب می خورند ... زخم های تنم... کی ریشه دهند خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـشـستـه ام... بـــیـاد ِ کــودکــی هـــایــم ، دور ِ "غــلـط"هــا ، یـک خــط ِ قرمز مـی کـــشـم ! حتی... دور ِ تــــــــو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانو هایم را در آغوش گرفته بودم... وقتی........ تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزهم صدقه هایم ب نیت سلامتی توست... هی معشوقه ی من! سلامتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که میـــگی دیگه مثـــل من پیـــدا نمیــکنى! واقعا فکر میکنی بعداً هم دنبال یکى مثل تو میگردم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانی چه رابطه ايست بين نبودنت با رنگ ها،دلتنگ توكه ميشوم زندگي ام سياه مي شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــسَرا..... هـــر چـقدم در طول ِ روز چـِش چـِرونی کــُنن و بـه ایـن و اون فـکر کـنن... شــبا قــبل ِ خــواب... فــقط بـه کـسی فــکر مـیکنن کـه عــاشـقانه دوسـتش دارن... بــاوَر کــُنـید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـــصه مــرا کــُشت...!!! وقــتی دیــدم دســت بـه سیــنه ایســتاده ای... تـــمام ِ راه را بــرای آغــوشـَت دویــده بــودم بــی انــصاف..؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــلامــــتي كـــســايـــي كـــه جـــســـارت عـــاشقـــانه از دســـت دادنـــو دارن.... نه حـــــقـــــارت بـــه هـــر قـــــيــــمــــــت نـــگــه داشـتـنــو !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر: پای نسخه ام بنویس “ممنوع الملاقات” ، بگذار تنهاییم دلیل پزشکی داشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزایی که “تو” توشون نیستی ، حیفم میاد زندگیشون کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه با صلابت حکم میدهى که، حواست را جمع کن، و من میمانم، که چگونه جمعش کنم، وقتى تمامش پیش توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگى در من بالا زده! نه سکوت نه موسیقى نه حتى سیگار ... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگى را تسکین نمى دهد جز عطر تنت لعنتى ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقع هایی بودکه وقتی کاربدی میکردم کلی  ازم دلخور میشد بعد وقتی میدید ازاشتباهم پشیمونم بااخم میومد میگفت دفعه اخرت باشه ها!بعدبغلم میکرد.... اخ که چقدر دلم برای اون روزا تنگ شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم، به شرطی که دست دیگرم را توگرفته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی رابطه هاتون اخلاق داشته باشید غرور واسه غریبه هاست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون شاخه گلی در لیوان از تو آب می خورند ... زخم های تنم... کی ریشه دهند خدا میداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـشـستـه ام... بـــیـاد ِ کــودکــی هـــایــم ، دور ِ "غــلـط"هــا ، یـک خــط ِ قرمز مـی کـــشـم ! حتی... دور ِ تــــــــو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زانو هایم را در آغوش گرفته بودم... وقتی........ تو برای آغوش دیگری زانو زده بودی