بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتخاب سختیست بین بودن و نبودن  اگر بمانی دنیایم گلستانست و اگر بروی دنیایم جهنمی بیش نیست  و تو چه راحت رفتن را به بودن ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست تو در اینهمه بی سامانی تکلیف دلم چ بود اگر عشق نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم ... برعکس ، برای این که میخواهمت ؛ تنهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن را درگیر باعشقی خیالی کرد و رفت جمله های واضح دل را سوالی کرد و رفت چون رمیدن های آهو ناز کردن های او دشت چشمان مرا حالی به حالی کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیریِ فاصله " مــتــر " نیست ؛ " اشـــــــــــتـــیــــاق " است .. مشتاقش که باشی ، حتی یک قـــدم هم فاصله ی دور یــــسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟ گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس انقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد  و هیچ کس انقدر ثروتمند نیست که نیازمند لبخندی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درک همین امروز است فهم نفهمیدن هاست ظرف امروز پر از بودن ماست شاید... این خنده که امروز دریغش کردیم اخرین فرصت همراهی ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب باران،قرار با پنجره داشت... روبوسی آبدار با پنجره داشت.. یکریز به گوش پنجره پچ پچ میکرد... چک چک،چک چک... چکار با پنجره داشت؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه با صلابَت حکم مي دهي که؛ حواسَت را جمع کن ؛ و مَن مي مانم ؛ که چگونه جمعش کنم ؛ وقتي تمامَش پيشِ توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی دور می ایستم،هم چون آخرین چراغ خیابان،اما روشن برای تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سر بسته و در پرده بگویم تا کسی نشنود این راز گهر بار جهان را انچه گفتندوسرودند تو آنی خودتو جام جهانی تو ندادنی  تو ندانی ان نقطه عشقی خود تو باغ بهشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی دارم به دور از دیدگانم ولی مخفی میان قلب و جانم که گهگاهی کند یادی زخاکش فدای آن رفیق و قلب پاکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم حسودی میکنم به آینه ی اتاقه تو کاش جای اون آینه بودم ،هرلحظه میدیدمت اگر که بالشت بودم هرلحظه می بوسیدمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم خسته  بس که برای " تو "عاشقانه گفتم و "دیگران" یاد عشقشان افتادند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی در کلام اعتمائ میافریند ومهربانی در فکر کردن بصیرت کامل اما مهربانی در بخشش عشق بوجود میاورد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه انتخاب سختیست بین بودن و نبودن  اگر بمانی دنیایم گلستانست و اگر بروی دنیایم جهنمی بیش نیست  و تو چه راحت رفتن را به بودن ترجیح دادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست تو در اینهمه بی سامانی تکلیف دلم چ بود اگر عشق نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم ... برعکس ، برای این که میخواهمت ؛ تنهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن را درگیر باعشقی خیالی کرد و رفت جمله های واضح دل را سوالی کرد و رفت چون رمیدن های آهو ناز کردن های او دشت چشمان مرا حالی به حالی کرد و رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واحد اندازه گیریِ فاصله " مــتــر " نیست ؛ " اشـــــــــــتـــیــــاق " است .. مشتاقش که باشی ، حتی یک قـــدم هم فاصله ی دور یــــسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟ گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس انقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد  و هیچ کس انقدر ثروتمند نیست که نیازمند لبخندی نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درک همین امروز است فهم نفهمیدن هاست ظرف امروز پر از بودن ماست شاید... این خنده که امروز دریغش کردیم اخرین فرصت همراهی ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب باران،قرار با پنجره داشت... روبوسی آبدار با پنجره داشت.. یکریز به گوش پنجره پچ پچ میکرد... چک چک،چک چک... چکار با پنجره داشت؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه با صلابَت حکم مي دهي که؛ حواسَت را جمع کن ؛ و مَن مي مانم ؛ که چگونه جمعش کنم ؛ وقتي تمامَش پيشِ توست ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهی دور می ایستم،هم چون آخرین چراغ خیابان،اما روشن برای تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو سر بسته و در پرده بگویم تا کسی نشنود این راز گهر بار جهان را انچه گفتندوسرودند تو آنی خودتو جام جهانی تو ندادنی  تو ندانی ان نقطه عشقی خود تو باغ بهشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلی دارم به دور از دیدگانم ولی مخفی میان قلب و جانم که گهگاهی کند یادی زخاکش فدای آن رفیق و قلب پاکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم حسودی میکنم به آینه ی اتاقه تو کاش جای اون آینه بودم ،هرلحظه میدیدمت اگر که بالشت بودم هرلحظه می بوسیدمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم خسته  بس که برای " تو "عاشقانه گفتم و "دیگران" یاد عشقشان افتادند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی در کلام اعتمائ میافریند ومهربانی در فکر کردن بصیرت کامل اما مهربانی در بخشش عشق بوجود میاورد