بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت باید جدا شد روزی از زندان دنیا.............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــي حرفـــــا رو  هـــر چقـــــدر هـم بقيــــه بگـــن  تـــا خـــودت تجــربــه نکنـــي  و بـــه غلــط کـــردن نيفتـــي  بــــاور نمــي کنــــي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگونه هايت دست ميكشم... چشمانت رانوازش ميكنم... انگشتانم را لاي موهايت ميبرم... گرد از لباست ميروبم... . . تنها به اين اميد كه از اين قاب سرد چوبي عكست بيرون ايي و در اغوش بكشي ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم به راه آمدنت آسمانو زمین را جارو زدم... غافل از اینکه... چشمانت محو دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما عادت دارن از هم دیگه بت بسازن راه صد ساه رو یک ساعته چهار نعل بتازن وقتی که قدیمی شد،بگن دیگه خسته شدن بگن این کهنه شده به اون یکی دل ببازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصای ِ موسی خجل است از شکافتن ِ نیل ... ، مُعجزه ... کفش های ِ رفتن ِ توست ... ، پوشیدی و من ... میان ِ چهار دیوار ِ خشک و خالی دارم غرق می شوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه من و نگاهت قصه آتیش و ابه لحضه به تو رسیدن  مثل تعبیر یه خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین امروز دوستم داشته باش شاید فردایی نباشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حتے دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوے تو باشد و آرزوی او… “دیگرے”… میدونم که هوای پست اولی هارو دارین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی تو  حــــــــرف ندارد ؛ باید  سکوت کرد ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . . پـس چـرا ایـنـجـا بـاران کـه مـی بـارد عـطـر خـاطــره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک ترین لحظه زندگی را .... از کسی تجربه می کنی ... که شیرین ترین ... خاطرات زندگی را با اوداشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم را برایت پست خواهم کرد روزی تو باید از احساس قلبم با خبر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگریزه گفت: آرزویش کوه شدن است تا از قله تو را بییند کوه گفت: آرزویش سنگریزه شدن است  تا بدنبال تو بغلتد ...به هر دو حسادت کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد میدانست صد سال نمیتواند کوه را بکند فقط میخواست یک عُمر اسمش را با “شیرین” بیاورند ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را : نه می نویسند / نه می گویند ... ثابت میکنند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت باید جدا شد روزی از زندان دنیا.............!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضــي حرفـــــا رو  هـــر چقـــــدر هـم بقيــــه بگـــن  تـــا خـــودت تجــربــه نکنـــي  و بـــه غلــط کـــردن نيفتـــي  بــــاور نمــي کنــــي ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگونه هايت دست ميكشم... چشمانت رانوازش ميكنم... انگشتانم را لاي موهايت ميبرم... گرد از لباست ميروبم... . . تنها به اين اميد كه از اين قاب سرد چوبي عكست بيرون ايي و در اغوش بكشي ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم به راه آمدنت آسمانو زمین را جارو زدم... غافل از اینکه... چشمانت محو دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما عادت دارن از هم دیگه بت بسازن راه صد ساه رو یک ساعته چهار نعل بتازن وقتی که قدیمی شد،بگن دیگه خسته شدن بگن این کهنه شده به اون یکی دل ببازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصای ِ موسی خجل است از شکافتن ِ نیل ... ، مُعجزه ... کفش های ِ رفتن ِ توست ... ، پوشیدی و من ... میان ِ چهار دیوار ِ خشک و خالی دارم غرق می شوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه من و نگاهت قصه آتیش و ابه لحضه به تو رسیدن  مثل تعبیر یه خواب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین امروز دوستم داشته باش شاید فردایی نباشد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم حتے دیگر نمیخواهم آرزویت باشم… آرزو میڪنم “او” آرزوے تو باشد و آرزوی او… “دیگرے”… میدونم که هوای پست اولی هارو دارین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی تو  حــــــــرف ندارد ؛ باید  سکوت کرد ... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . . پـس چـرا ایـنـجـا بـاران کـه مـی بـارد عـطـر خـاطــره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک ترین لحظه زندگی را .... از کسی تجربه می کنی ... که شیرین ترین ... خاطرات زندگی را با اوداشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایم را برایت پست خواهم کرد روزی تو باید از احساس قلبم با خبر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگریزه گفت: آرزویش کوه شدن است تا از قله تو را بییند کوه گفت: آرزویش سنگریزه شدن است  تا بدنبال تو بغلتد ...به هر دو حسادت کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد میدانست صد سال نمیتواند کوه را بکند فقط میخواست یک عُمر اسمش را با “شیرین” بیاورند ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را : نه می نویسند / نه می گویند ... ثابت میکنند.