بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من عشق تعارف نکنید همین چند وقت پیش گول خوردم...سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز هـم سـلام مــرد لاغر ســپید... آیـــا اجــازه هســت کهـ در قصـــه ای جــدید تصــمیمتــان عــوض شــود و "عـــاشقـم" شــویــد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از تو حرف میزنم تمام فعلهایم ماضی بعید است......ماضی خیلی خیلی بعید...لعنتی کمی نزدیکتر بیادلم برای یک حال ساده تنگ شده........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ای مسافر من بود.. دیروز که انتظار فردا را نمی کشید بانو!! پروانه ها بودن را به اندازه ی یک "عــشــق" خلاصه کرده اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم: دوستت دارم وسه نقطه... یعنی که این نوشته تا همیشه امتداد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را می گیـــرد  امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر فقـــط بگــــو : کــــودکـــ است نـِـمی فهمــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی اگر کسی نباشد که با یادش ، چشمانت از شادی یا غم پر اشک شود هرگز زندگی نکرده ای و من این روزها زندگی می کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به همه چیز شک کرده ام می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد است هر چه بالا پایین می کنم نمی فهمم این چشمانم پس کـــِـــی مراد می گیرند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آنها که رفتند نمیگویم برگردید دیگر به آنها که هستند نمیگویم بمانید زیرا من دیگر دلی ندارم که وابسته شود... انرا با تکه سنگی عوض کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب که میتابد پرنده که می خواند و نسیم که می وزد با خودم می گویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویم مرا دوست داشت، اگر گرگ های اطرافش میگذاشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد وقتی پس ازمدتها بی خبری بی آنکه سراغی ازاین دل آواره بگیری میگویی:دلم برایت تنگ است یامرابه بازی گرفته ای یامعنی واژه هایت راخوب نمیدانی... دلتنگی ارزانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان این روزها بامن که تنها مانده ام/تقدیر خود را خط به خط در چشمهایت خوانده ام/این روزها بامن بمان این روزها عاشق ترم/این روزها یاد تورا باخود به رویا میبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگيا طلا شدي گم شدي كيميا شدي .ديگه اس ام اس نمي زني مث غريبه ها شدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان قلب تهی... خسته و بی تصویرم... که برای تو و تصویر... دلت میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که درآغوشت بود فرشته میخواندیش.... حالاکه در آغوش دیگریست فاحشه؟؟؟؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من عشق تعارف نکنید همین چند وقت پیش گول خوردم...سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز هـم سـلام مــرد لاغر ســپید... آیـــا اجــازه هســت کهـ در قصـــه ای جــدید تصــمیمتــان عــوض شــود و "عـــاشقـم" شــویــد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از تو حرف میزنم تمام فعلهایم ماضی بعید است......ماضی خیلی خیلی بعید...لعنتی کمی نزدیکتر بیادلم برای یک حال ساده تنگ شده........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ای مسافر من بود.. دیروز که انتظار فردا را نمی کشید بانو!! پروانه ها بودن را به اندازه ی یک "عــشــق" خلاصه کرده اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم: دوستت دارم وسه نقطه... یعنی که این نوشته تا همیشه امتداد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را می گیـــرد  امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر فقـــط بگــــو : کــــودکـــ است نـِـمی فهمــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی اگر کسی نباشد که با یادش ، چشمانت از شادی یا غم پر اشک شود هرگز زندگی نکرده ای و من این روزها زندگی می کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به همه چیز شک کرده ام می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد است هر چه بالا پایین می کنم نمی فهمم این چشمانم پس کـــِـــی مراد می گیرند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آنها که رفتند نمیگویم برگردید دیگر به آنها که هستند نمیگویم بمانید زیرا من دیگر دلی ندارم که وابسته شود... انرا با تکه سنگی عوض کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب که میتابد پرنده که می خواند و نسیم که می وزد با خودم می گویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویم مرا دوست داشت، اگر گرگ های اطرافش میگذاشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد وقتی پس ازمدتها بی خبری بی آنکه سراغی ازاین دل آواره بگیری میگویی:دلم برایت تنگ است یامرابه بازی گرفته ای یامعنی واژه هایت راخوب نمیدانی... دلتنگی ارزانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان این روزها بامن که تنها مانده ام/تقدیر خود را خط به خط در چشمهایت خوانده ام/این روزها بامن بمان این روزها عاشق ترم/این روزها یاد تورا باخود به رویا میبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگيا طلا شدي گم شدي كيميا شدي .ديگه اس ام اس نمي زني مث غريبه ها شدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان قلب تهی... خسته و بی تصویرم... که برای تو و تصویر... دلت میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که درآغوشت بود فرشته میخواندیش.... حالاکه در آغوش دیگریست فاحشه؟؟؟؟؟؟