بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در اين طرف . تو در آن طرف!! يكي نقشه را از وسط تا كند.. شايد به هم رسيديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شال و روسري پشت ويترين مغازه ها قشنگد تو را كه در آن ها تصور مي كنم وسوسه ي خريدشان به سرم مي زند اما.. مي بيني؟! فقط مانده بود اينها نبودنت را به رخم بكشند كه كشيدند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی از قلبت دود بلند میشه نترس اون منم که معتاد محبتت شدم ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خوابیـــــدی؟ " نوشتـــه میشــه  ولـــی "نیـــاز دارمـ که باهــات حــــرف بزنـــمــ" خونــده میشـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق امانت باازشی ست که هر کس ان رادر قلبش نگه میدارد برای همین است که هر وقت بخواهی عشقت را ازکسی پس بگیری باید قلبش رابشکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخترین کار دنیا انکار عشقم به کسیه که واقعا دوستش دارم.اگه واسه شمام سخته لایک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مثل چسب میمونه وقتی که کنده بشه دیگه مثل دفعه اول نمی چسبه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر سبزی در خاطرم که هزاران خزان برگی از یادت را زرد نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هم باشی بغلت خواهم کرد فکر گستردگی "واژه" نباش همه در گوشه تنهایی من جا دارند. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخوابی ادمو اذیت نمیکنه ...فکرکردن به اون ادم نامردی که باعث بیخواییت شده اماخودش راحت گرفته خوابیده ادمو روانی میکنه.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اک ترین هوای دنیا... همان لحظه ای است... که دلهایمان هوای هم را میکند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـالـق مـن بـهـشـتـی دارد.... نـزدیـک.... زیـبـا.... و بـزرگ.... و دوزخـی.... بـه گـمـانـم کـوچـک و بـعـیـد.... و.... در پـی دلـیـلـی اسـت.... کـه بـبـخـشـد مـا را.... عـاشـقـتـم خـــدا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو بـیـا..... مـن مـی شـوم لـیـلـی ات.... اصـلـا" مـی شـوم سـهـرابـت.... تـا بـگـویـم.... نــوش دارو هـم پـذیـرفـتـه مـی شـود.... حـتی پـس از مـرگـم..... فـقـط تـو بــیــا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست اولمه تمام ماجرا همینجاست... من هستم, تو هستی... "تو" برای هرکس جز من... و "من" برای هرکس جز تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسی را که از تنت در میاوری و بی توجه پرتش میکنی, من ارزوی بوییدنش را دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم آنقدر در خاطرت بمانم که اگر روزی نباشم آهسته بگویی یادش بخیر.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در اين طرف . تو در آن طرف!! يكي نقشه را از وسط تا كند.. شايد به هم رسيديم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شال و روسري پشت ويترين مغازه ها قشنگد تو را كه در آن ها تصور مي كنم وسوسه ي خريدشان به سرم مي زند اما.. مي بيني؟! فقط مانده بود اينها نبودنت را به رخم بكشند كه كشيدند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دیدی از قلبت دود بلند میشه نترس اون منم که معتاد محبتت شدم ..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خوابیـــــدی؟ " نوشتـــه میشــه  ولـــی "نیـــاز دارمـ که باهــات حــــرف بزنـــمــ" خونــده میشـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق امانت باازشی ست که هر کس ان رادر قلبش نگه میدارد برای همین است که هر وقت بخواهی عشقت را ازکسی پس بگیری باید قلبش رابشکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخترین کار دنیا انکار عشقم به کسیه که واقعا دوستش دارم.اگه واسه شمام سخته لایک کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مثل چسب میمونه وقتی که کنده بشه دیگه مثل دفعه اول نمی چسبه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر سبزی در خاطرم که هزاران خزان برگی از یادت را زرد نمی کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان هم باشی بغلت خواهم کرد فکر گستردگی "واژه" نباش همه در گوشه تنهایی من جا دارند. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخوابی ادمو اذیت نمیکنه ...فکرکردن به اون ادم نامردی که باعث بیخواییت شده اماخودش راحت گرفته خوابیده ادمو روانی میکنه.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اک ترین هوای دنیا... همان لحظه ای است... که دلهایمان هوای هم را میکند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـالـق مـن بـهـشـتـی دارد.... نـزدیـک.... زیـبـا.... و بـزرگ.... و دوزخـی.... بـه گـمـانـم کـوچـک و بـعـیـد.... و.... در پـی دلـیـلـی اسـت.... کـه بـبـخـشـد مـا را.... عـاشـقـتـم خـــدا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو بـیـا..... مـن مـی شـوم لـیـلـی ات.... اصـلـا" مـی شـوم سـهـرابـت.... تـا بـگـویـم.... نــوش دارو هـم پـذیـرفـتـه مـی شـود.... حـتی پـس از مـرگـم..... فـقـط تـو بــیــا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست اولمه تمام ماجرا همینجاست... من هستم, تو هستی... "تو" برای هرکس جز من... و "من" برای هرکس جز تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسی را که از تنت در میاوری و بی توجه پرتش میکنی, من ارزوی بوییدنش را دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم آنقدر در خاطرت بمانم که اگر روزی نباشم آهسته بگویی یادش بخیر.