بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما دائم در کوچه های ذهنم قدم میزنی! شاید دوست داشتن یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام تورانمیدانم، آری، امامیدانم، گلهااگرکه، نام تورا، میدانستند، نسل بهارازاین سان، روسوی انقراض نمیرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بغض هایم رافرودادم وخندیدم که خدا هم باورش شد چیزی نیست.... — ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل وقتى که عاشقت شدم ،، باران مى بارد و ترس این فکر مرا مى کشد که نکند دوباره یکى عاشقت شده…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر "زير ســوال" بــرده اي احســاســاتم را که هــر جا مــي روم "جوابم" مــي کـــننــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی ... ...تعریف گوناگون دارد . و تو خوب می دانی  که من خوشبختی نمیخواهم .... من تو را میخواهم  همین...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بازی می کنی، با سکوت بس که، واژه ها، نامردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از خودم کمتر از خدا  بیشتر از خورشید عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمتو یجوری خوندی که ؛ من که یارت بودم نتونستم باهات بیام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر این همه لبخند و سرور ، چشم پر حسادت زمونه بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم. کور بودن را به دیدن جای خالیش تر جیح میدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باتو فهمیدم تو زندگی یه چیز های رو نباید بگی وقتی زیاد گفتم دوست دارم تبدیل شدم به روزمرگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیـــاجی بـــه تسبیــــح نیـــــست…
دستــــانت را کـــه بـــه من بـدهـــــی
بـــــا انگشتــانت “ذکــــر دوســـــتداشتن” می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است... نه کسی چشم به راه... نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه... بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نوشت یکی خوند بازم نوشت بازم خوندآخرش اونیکه مینوشت مرد اونیکه میخوند موند حالا من مینویسم اون بخونه تا من بمیرم اون بمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد/کس جای در این کلبه ویرانه ندارد ابنجا که رسیدی مکن احساس غریبی/این کلبه ویرانه تعلق به تو دارد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی اما دائم در کوچه های ذهنم قدم میزنی! شاید دوست داشتن یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام تورانمیدانم، آری، امامیدانم، گلهااگرکه، نام تورا، میدانستند، نسل بهارازاین سان، روسوی انقراض نمیرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بغض هایم رافرودادم وخندیدم که خدا هم باورش شد چیزی نیست.... — ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل وقتى که عاشقت شدم ،، باران مى بارد و ترس این فکر مرا مى کشد که نکند دوباره یکى عاشقت شده…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــقــدر "زير ســوال" بــرده اي احســاســاتم را که هــر جا مــي روم "جوابم" مــي کـــننــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی ... ...تعریف گوناگون دارد . و تو خوب می دانی  که من خوشبختی نمیخواهم .... من تو را میخواهم  همین...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بازی می کنی، با سکوت بس که، واژه ها، نامردند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از خودم کمتر از خدا  بیشتر از خورشید عمیقتر از دریا به یادتم و دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکمتو یجوری خوندی که ؛ من که یارت بودم نتونستم باهات بیام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر این همه لبخند و سرور ، چشم پر حسادت زمونه بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم. کور بودن را به دیدن جای خالیش تر جیح میدهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باتو فهمیدم تو زندگی یه چیز های رو نباید بگی وقتی زیاد گفتم دوست دارم تبدیل شدم به روزمرگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احتیـــاجی بـــه تسبیــــح نیـــــست…
دستــــانت را کـــه بـــه من بـدهـــــی
بـــــا انگشتــانت “ذکــــر دوســـــتداشتن” می دهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه کسی منتظر است... نه کسی چشم به راه... نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه... بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نوشت یکی خوند بازم نوشت بازم خوندآخرش اونیکه مینوشت مرد اونیکه میخوند موند حالا من مینویسم اون بخونه تا من بمیرم اون بمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد/کس جای در این کلبه ویرانه ندارد ابنجا که رسیدی مکن احساس غریبی/این کلبه ویرانه تعلق به تو دارد