بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرخصی ندارد.. حقوق و ترفیع ندارد.. وقت استراحت ندارد.. بیمه ندارد.. استعفا و اخراج شدن ندارد.. بازنشستگی و از کار افتادگی ندارد.. با این حال بهترین شغل دنیاست(دوست داشتن)تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان نكن قهرم.... نه! فقط ميخواهم بدانم سكوتم خوابت را بهم ميزند يا نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق آی عشق چهره ی آبی ات پیدا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان وقتی احساس کنند که کسی به انها نیاز دارد انگیزه پیدا کرده و قدرتمند میشوند  زنان هنگامی انگیزه میابند و قوی میشوند که احساس کنند کسی انها را دوست دارد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘـــﻢ ﺑﮕـﻮﯾـــــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .. اما .. ﺍﻣـــــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــــا، ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــای ﺩﻫــﻦ ﻟـــﻖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق از جـنس بــاران اســت ، لطـــفا کــثیفش نکــنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین ستایشها نثار آنکه کاستیهایم را می بیند و بازهم دوستم دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم اینبار آنچنان رفتنی ام … که ، کاسه های آب را هم قسم دهی نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر آن بود که در صحبت دلدار گذشت،حیف و صد حیف که آن دولت بیدار گذشت،آفتابی زد و ویرانه دل روشن کرد،لیک افسوس که زود از سر دیوار گذشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــوی رفــتن میــــدهیــــ وقـــتی بـــــرو کــه سـتاره ها و گــــنجشک هــا خـــواب باشـــند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من عاشقم باش اگرچه مهلتی نیست،برای با تو بودن اگرچه فرصتی نیست / عشق من عاشقم باش نذار بیافتم از پا،بمون با من که بی تو نمیرسم به فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمی زنم می ترسم اسمت را عوض کرده باشی و صدایم روی شانه ی غریبه ای از من دور شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتـــــراف مـــی کُــنــم. . .  بــــرای" داشـــــتــنِ "تـــو هــــیــچ کـــاری نکـــردم. . . امــــا برای "فرامــوش" کــردنـــت هــرکـــآری مــی کُنـــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همتا هم نداری... که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم، شاید مثلش را پیدا کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از هر گل سرخی دلپذیر تر است . اما خارهای آن قلب تو را عمیق تر از هر خاری سوراخ می كند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور ها چه زیباست! امـــــــــــــــــــواج آبی عشق؛ امــــــــــا دریغ و افسوس چون می رسی سرابـــــــــــه! 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرخصی ندارد.. حقوق و ترفیع ندارد.. وقت استراحت ندارد.. بیمه ندارد.. استعفا و اخراج شدن ندارد.. بازنشستگی و از کار افتادگی ندارد.. با این حال بهترین شغل دنیاست(دوست داشتن)تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گمان نكن قهرم.... نه! فقط ميخواهم بدانم سكوتم خوابت را بهم ميزند يا نه ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق آی عشق چهره ی آبی ات پیدا نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان وقتی احساس کنند که کسی به انها نیاز دارد انگیزه پیدا کرده و قدرتمند میشوند  زنان هنگامی انگیزه میابند و قوی میشوند که احساس کنند کسی انها را دوست دارد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘـــﻢ ﺑﮕـﻮﯾـــــــﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ .. اما .. ﺍﻣـــــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــــا، ﺍﯾﻦ ﭼﺸـــــــم هــای ﺩﻫــﻦ ﻟـــﻖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق از جـنس بــاران اســت ، لطـــفا کــثیفش نکــنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبا ترین ستایشها نثار آنکه کاستیهایم را می بیند و بازهم دوستم دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم اینبار آنچنان رفتنی ام … که ، کاسه های آب را هم قسم دهی نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر آن بود که در صحبت دلدار گذشت،حیف و صد حیف که آن دولت بیدار گذشت،آفتابی زد و ویرانه دل روشن کرد،لیک افسوس که زود از سر دیوار گذشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــوی رفــتن میــــدهیــــ وقـــتی بـــــرو کــه سـتاره ها و گــــنجشک هــا خـــواب باشـــند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من عاشقم باش اگرچه مهلتی نیست،برای با تو بودن اگرچه فرصتی نیست / عشق من عاشقم باش نذار بیافتم از پا،بمون با من که بی تو نمیرسم به فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمی زنم می ترسم اسمت را عوض کرده باشی و صدایم روی شانه ی غریبه ای از من دور شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتـــــراف مـــی کُــنــم. . .  بــــرای" داشـــــتــنِ "تـــو هــــیــچ کـــاری نکـــردم. . . امــــا برای "فرامــوش" کــردنـــت هــرکـــآری مــی کُنـــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همتا هم نداری... که وقت نبودنت به دلم وعده بدهم، شاید مثلش را پیدا کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از هر گل سرخی دلپذیر تر است . اما خارهای آن قلب تو را عمیق تر از هر خاری سوراخ می كند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور ها چه زیباست! امـــــــــــــــــــواج آبی عشق؛ امــــــــــا دریغ و افسوس چون می رسی سرابـــــــــــه!