بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست تا که کام او ز عشق خود روا کنم لعنت خدا بمن اگر بجز جفا زین سپس به عاشقان با وفا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چهره ی طبیعت افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از غم را تا ننگرد نگاه تب آلودم این جلوه ها ی حسرت و ماتم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من... دموکراتیک ترین دولت دنیاست. آنقدر که تو را نیز همچون خودم از ته دل دوست میدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه با تو بودن و عشقم با تورا تا ابد اینگونه آغاز میکنم: یکی بود...هنوز هست...خدایا همیشه باشد...و با عشق هر روز میخوانمش تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــادت را از مــن نگیــر بگذار من هم مثل "ســهراب" بگویــم . . . دلخوشــی هــــا کم نیـــست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دو سال می گذرد من هنوز سربازم وظیفه ی شب و روزم؛ ندیده بانی توست ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر ديوانه ام كه وقتى دورم ميزنى،باز نگران توأم ك سرت گيج نرود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام به یاد کودکى هایم دور”غلط” ها یک خط قرمز میکشم حتى دور”تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از خود خواهی وخود پرستی ها گذشتن است اما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه تـــلخ است علاقه ای که عادت شود . . . عـــادتی که باور شود . . . بـــاوری که خاطره شود . . . . . . .و خاطره ای که درد شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی ، خلوتی، شعری، سکوتی مرا مستى و سکر زندگانی است چه غم گر در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی جاودانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم از من هزاران بوسه بگرفت هزاران بوسه بخشیدم به خورشید در آن زندان که زندانبان تو بودی شبی بنیادم از یک بوسه لرزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدور افکن حدیث نام، ای مرد که ننگم لذتی مستانه داده مرا می بخشد آن پروردگاری که شاعر را ، دلی دیوانه داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقــــا بــارونـو دوســـت دارن ولی من یه چـــیزی رو هیچوقت نگفتم چه بــارون ببــاره، چه بــارون نبــاره بــــا هــــر اتفـــــاقی به یــادت میفتــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگـــــراه هــــای مهنــــدسی ســاز مـــا را بـــه هــــم نمـــیرسانند عـــشـــق بـــا قـــوانین بیگانــــه اســـت از بیـــراهه ها بیــــا بــــرای دیـــدن کســـی کـــه عمـــریست دوســـتت دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــن و یـــادِ تــــو و کـتـابـی  وارونـه در دســتـانـم ... ! "

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست تا که کام او ز عشق خود روا کنم لعنت خدا بمن اگر بجز جفا زین سپس به عاشقان با وفا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چهره ی طبیعت افسونکار بر بسته ام دو چشم پر از غم را تا ننگرد نگاه تب آلودم این جلوه ها ی حسرت و ماتم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من... دموکراتیک ترین دولت دنیاست. آنقدر که تو را نیز همچون خودم از ته دل دوست میدارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه با تو بودن و عشقم با تورا تا ابد اینگونه آغاز میکنم: یکی بود...هنوز هست...خدایا همیشه باشد...و با عشق هر روز میخوانمش تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــادت را از مــن نگیــر بگذار من هم مثل "ســهراب" بگویــم . . . دلخوشــی هــــا کم نیـــست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دو سال می گذرد من هنوز سربازم وظیفه ی شب و روزم؛ ندیده بانی توست ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنقدر ديوانه ام كه وقتى دورم ميزنى،باز نگران توأم ك سرت گيج نرود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشسته ام به یاد کودکى هایم دور”غلط” ها یک خط قرمز میکشم حتى دور”تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از خود خواهی وخود پرستی ها گذشتن است اما این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه تـــلخ است علاقه ای که عادت شود . . . عـــادتی که باور شود . . . بـــاوری که خاطره شود . . . . . . .و خاطره ای که درد شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابی ، خلوتی، شعری، سکوتی مرا مستى و سکر زندگانی است چه غم گر در بهشتی ره ندارم که در قلبم بهشتی جاودانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم از من هزاران بوسه بگرفت هزاران بوسه بخشیدم به خورشید در آن زندان که زندانبان تو بودی شبی بنیادم از یک بوسه لرزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدور افکن حدیث نام، ای مرد که ننگم لذتی مستانه داده مرا می بخشد آن پروردگاری که شاعر را ، دلی دیوانه داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن عاشقــــا بــارونـو دوســـت دارن ولی من یه چـــیزی رو هیچوقت نگفتم چه بــارون ببــاره، چه بــارون نبــاره بــــا هــــر اتفـــــاقی به یــادت میفتــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگـــــراه هــــای مهنــــدسی ســاز مـــا را بـــه هــــم نمـــیرسانند عـــشـــق بـــا قـــوانین بیگانــــه اســـت از بیـــراهه ها بیــــا بــــرای دیـــدن کســـی کـــه عمـــریست دوســـتت دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مـــن و یـــادِ تــــو و کـتـابـی  وارونـه در دســتـانـم ... ! "