بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلیت را کنار صندلی ام بگذار ! همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام درده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي‌تان را با ديگران مقايسه نكنيد. شما چیزی درباره سرنوشت آنها نمي‌دانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس نصف شب از خواب پاشه خانومشو یه ماج آبدار کنه بعد بگیره بخوابه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی آقاش زودتر از خودش خوابید یه چیز بکنه تو دماغش تا تنبیه شه همچین اشتباهی نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق... زیـبـا تــریـن لـذتی است ک بـه وقــتِ اِرتــکــابِ آن ... خـداونــد... بــرایِ بـــشـــــر... ایـــســـتــــاده "دســـت" مــیزنـــد... *زیــبــا عــــاشـــق بشـــویــد و بـــمانـــیــد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــــقـَـدر پـُشــتـــِ سـَـرَت آب ریخــتــمــــ… کــ ه تَـمـامـــِ کـوچـه سـَـبـز شـُـد ! پـــس چـِـرا نـیـامـدی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند گشتم نبود!نگردنیست اما من صادقانه ميگويم كه گشتم ، يافتم ،با من بود اما مال من نبود!!!بگذار دیگری بگردد شاید برای او باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازین دنیا چی میخوام ..دوتا صندلی چوبی..که من و تو رو بشونه..واسه ی گفتن خوبی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــال ِ مــن خــوب است امــا عــالی می شــوم وقــتی کــه تــــو… با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی : ” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل اسمهای تو موبایلمو به اسمش تغییر دادم ؛ حالا هر روز بهم زنگ میزنه ؛ نه یکبار چند بار ! تازه تغییر صدا هم میده !!! من که میدونم اونم دلش برام تنگ میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرکن،برگرد،چمدان هایمان اشتباه شده است،دلم را به جای خاطراتت بردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجور بغض ب گلوم فشار میاره... کی گفته عشق شیرینه... اگه شیرینه پس چرا تلخیش سهم دل منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش مــی شـد"فــقــط تــو را داشـتــه بـاشــم .... خــدا هـی بـپــرسـد : خــب ، دیـگــر چــه ؟؟! مــن بـگــویــم : هـیــچ ، هـمـیــن کـافـیـســـت !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت علامت رضایت نیست...! شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورترین نقطه عشق دل به پرگار خدا میبندم .... شاید به تو رسیدن در یک شعاع زیاد هم محال نباشد.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطرات اونجاس که احساس میکنی چهره اش داره از یادت میره!!!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلیت را کنار صندلی ام بگذار ! همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام درده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي‌تان را با ديگران مقايسه نكنيد. شما چیزی درباره سرنوشت آنها نمي‌دانيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس نصف شب از خواب پاشه خانومشو یه ماج آبدار کنه بعد بگیره بخوابه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی آقاش زودتر از خودش خوابید یه چیز بکنه تو دماغش تا تنبیه شه همچین اشتباهی نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق... زیـبـا تــریـن لـذتی است ک بـه وقــتِ اِرتــکــابِ آن ... خـداونــد... بــرایِ بـــشـــــر... ایـــســـتــــاده "دســـت" مــیزنـــد... *زیــبــا عــــاشـــق بشـــویــد و بـــمانـــیــد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــــقـَـدر پـُشــتـــِ سـَـرَت آب ریخــتــمــــ… کــ ه تَـمـامـــِ کـوچـه سـَـبـز شـُـد ! پـــس چـِـرا نـیـامـدی ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند گشتم نبود!نگردنیست اما من صادقانه ميگويم كه گشتم ، يافتم ،با من بود اما مال من نبود!!!بگذار دیگری بگردد شاید برای او باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازین دنیا چی میخوام ..دوتا صندلی چوبی..که من و تو رو بشونه..واسه ی گفتن خوبی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــال ِ مــن خــوب است امــا عــالی می شــوم وقــتی کــه تــــو… با نگــرانی در آغوشــم می گــیری و می گویــی : ” نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل اسمهای تو موبایلمو به اسمش تغییر دادم ؛ حالا هر روز بهم زنگ میزنه ؛ نه یکبار چند بار ! تازه تغییر صدا هم میده !!! من که میدونم اونم دلش برام تنگ میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرکن،برگرد،چمدان هایمان اشتباه شده است،دلم را به جای خاطراتت بردی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجور بغض ب گلوم فشار میاره... کی گفته عشق شیرینه... اگه شیرینه پس چرا تلخیش سهم دل منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش مــی شـد"فــقــط تــو را داشـتــه بـاشــم .... خــدا هـی بـپــرسـد : خــب ، دیـگــر چــه ؟؟! مــن بـگــویــم : هـیــچ ، هـمـیــن کـافـیـســـت !! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت علامت رضایت نیست...! شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دورترین نقطه عشق دل به پرگار خدا میبندم .... شاید به تو رسیدن در یک شعاع زیاد هم محال نباشد.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگین ترین جای خاطرات اونجاس که احساس میکنی چهره اش داره از یادت میره!!!!!!!!!!