بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان نمی شوی... حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن ! من حاضرم ! حتی تمام این روزهایی که تو غایبی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که بزرگترین ارزوت این باشه که یکی مال خودت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــرکـه مــی خــواهـی بـــاش ایــن عـادت مــُـشتــرک انســانهـاســت تـــو نیــز ... روزی , ســاعـتی , لــحظــه ای احــسـاس خــواهـی کــرد کـــه . . . هـیـچکــس دوســتت نــدارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم ، تو را نمی خواهم برعکس برای این که میخواهمت ، تنهایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه چشمان را بازتر می کنم نمی بینمت !! آنقدر دوری که تورا تنها با چشمهای بسته می توان دید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی خودم ک بودو نبودم برا کسی مهم نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش هیــــچ گـــــاه صُبــح نَشــود... شَـــبی کِِِِــــــه قََََــــــرار اســــت در آغـــــوشِ او بِِِِِــــــــــه سَـــر شَـــود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایی که بودی فکر میکنم و نه به فرداهایی که شاید بیایی.... میخواهم امروز را زندگی کنم... خواستی باش نخواستی نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نبودن تو؛ فقط " نبودن تو " نیست! نبودن خیلی چیزهاست."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط تـو مـی دونـی پـشـتـــ ِ جـمـلـه ی " مـیـخـوام واسـه آخـریـن بـار بـغـلـت کـنـم" چـه بـُغـضـی تـو گـلـو مـی شـیـنـه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم حالا که هوا داره گرم میشه... این خانومایی که تا قبل از این به عشقشون مبگفتن سردمه بغلم کن... حالا میگن گرممه پاشو بادم بزن؟ یا مثلا فوتم کن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم اون خاطره هاى خوشى که داشتىم هىچ معنى اى برات ندارن ؟ هىچ وقت ناقابل آرزو کرده بودى که کاش ما هىچ وقت جدا نمى شدىم ؟؟؟ چون من هنوزم عاشقتم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســ♥ــلامتیت..... نمی نوشــم!! نــه! می خواهــم..... "خـــــ♥ــــدا" مــراقبت باشــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها میگریند اما انسان ها عاشق ستاره ها میشوند نامردی است فروختن این همه اشک به یک چشمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که رفتی، باران نمی آمد حتی هوا هم ابری نبود... خورشید نشسته بود وسط آسمان و می دید به جای چشم هایت؛ به ته فنجان قهوه ات خیره شدم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلمان عشقی ساده می خواهد که مانندنسیمی به مابوزد وروحمان راخنک کند درهیاهوی زندگی به اصطلاح مدرن امروزی داغ کرده ایم داغ..............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان نمی شوی... حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن ! من حاضرم ! حتی تمام این روزهایی که تو غایبی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که بزرگترین ارزوت این باشه که یکی مال خودت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــرکـه مــی خــواهـی بـــاش ایــن عـادت مــُـشتــرک انســانهـاســت تـــو نیــز ... روزی , ســاعـتی , لــحظــه ای احــسـاس خــواهـی کــرد کـــه . . . هـیـچکــس دوســتت نــدارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می فهمیدی برای این که تنهایم ، تو را نمی خواهم برعکس برای این که میخواهمت ، تنهایم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه چشمان را بازتر می کنم نمی بینمت !! آنقدر دوری که تورا تنها با چشمهای بسته می توان دید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی خودم ک بودو نبودم برا کسی مهم نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش هیــــچ گـــــاه صُبــح نَشــود... شَـــبی کِِِِــــــه قََََــــــرار اســــت در آغـــــوشِ او بِِِِِــــــــــه سَـــر شَـــود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایی که بودی فکر میکنم و نه به فرداهایی که شاید بیایی.... میخواهم امروز را زندگی کنم... خواستی باش نخواستی نباش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نبودن تو؛ فقط " نبودن تو " نیست! نبودن خیلی چیزهاست."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط تـو مـی دونـی پـشـتـــ ِ جـمـلـه ی " مـیـخـوام واسـه آخـریـن بـار بـغـلـت کـنـم" چـه بـُغـضـی تـو گـلـو مـی شـیـنـه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم حالا که هوا داره گرم میشه... این خانومایی که تا قبل از این به عشقشون مبگفتن سردمه بغلم کن... حالا میگن گرممه پاشو بادم بزن؟ یا مثلا فوتم کن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم اون خاطره هاى خوشى که داشتىم هىچ معنى اى برات ندارن ؟ هىچ وقت ناقابل آرزو کرده بودى که کاش ما هىچ وقت جدا نمى شدىم ؟؟؟ چون من هنوزم عاشقتم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســ♥ــلامتیت..... نمی نوشــم!! نــه! می خواهــم..... "خـــــ♥ــــدا" مــراقبت باشــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها میگریند اما انسان ها عاشق ستاره ها میشوند نامردی است فروختن این همه اشک به یک چشمک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز که رفتی، باران نمی آمد حتی هوا هم ابری نبود... خورشید نشسته بود وسط آسمان و می دید به جای چشم هایت؛ به ته فنجان قهوه ات خیره شدم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلمان عشقی ساده می خواهد که مانندنسیمی به مابوزد وروحمان راخنک کند درهیاهوی زندگی به اصطلاح مدرن امروزی داغ کرده ایم داغ..............