بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو جز تو کدوم رود ناجی لب تشنگی بود جر تو آغوش کدوم باغ سایه گاه خستگی بود بی تو باید بی تو باید تا نفس دارم ببارم من برای گریه کردن شونه هاتو کم میارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دل بسته ام کردی که باچشم خودم دیدم خودم میرفتم اما سایه ام با من نمی آمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو با من باش" من دست همه اتفاق ها را می گیرم که نیفتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم "سلام" شنيد كه "من عاشق توام" قربان هرچه آدم تحصيل كرده ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز خواب تو را دیدم ؛ “با همان خنده ی مهربان و زیباتر از گل سرخ تو” باز هم همان حس آرامش کنار تو بودن من را فرا گرفته است…. می بینی چه قدر راحت به رویای تو قناعت کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـایـی در دلـم بـرای کـیـنـه و نـفـریـن نـگـذاشـتـه ام بـه دلـم گـفـتـه ام بـا تـمـام شـکـسـتـگـی ات فـرامـوش نـکـن ایـن را کـه: "روزی شـادی اش آرزویـت بـود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان ایـن همـه مهمــان، چقـدر تنهــایـم! وقتـی، در بیــن ایــن همـه کفــش، کفـش هـای تــو، نیســت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیـریـن تـر از ایـن رابـطه جـایـی نتـوان دیـد وقتـی کـ میـان مـن و تـو هـی شکـراب اسـت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺒﯿـــﻦ ! ﺍﮔﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺸﻦ ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ؛ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳِﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﯾﮑﯽ ﺍﻡ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳَﻮﺍﯼِ ﺗﻮ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هرچه گوید، عشق گوید هرچه سازد، عشق سازد من چه گویم؟ من چه سازم؟ من که فرمانی ندارم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک ها گرسنه اند ! دید میزنند ایوان خانه را . . . باشد سفره ای تکانده شود ! دید می زنم ... ایوان چشم هایت را . . . شاید نگاهی بتکانی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکیو زیاد تحویل بگیری... عاشق بی محلی های یکی دیگه میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه داریم جمله از این هیجانی تر... ...is typing وقتی باهاش قهری..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتہ بودم بہ کسے عشق نخواهم ورزيد...! آمدے و همه ے فرضيہ ها برھم ريخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش‏"‏ یا داغ رو دلم بزار ‏..‏ یا که از عشقت کم نکن .. تمام تو سهم منه ‏.. به کم قانعم نکن ‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصلگی یعنی یه هدفون… قفل رو یه موزیک… تنهایی یعنی روزهای روتین… غرق تو دنیایی مجازی… بغض یعنی یکی بپرسه دردت چیه بگی ” نمیدونم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو جز تو کدوم رود ناجی لب تشنگی بود جر تو آغوش کدوم باغ سایه گاه خستگی بود بی تو باید بی تو باید تا نفس دارم ببارم من برای گریه کردن شونه هاتو کم میارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنان دل بسته ام کردی که باچشم خودم دیدم خودم میرفتم اما سایه ام با من نمی آمد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو با من باش" من دست همه اتفاق ها را می گیرم که نیفتند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم "سلام" شنيد كه "من عاشق توام" قربان هرچه آدم تحصيل كرده ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز خواب تو را دیدم ؛ “با همان خنده ی مهربان و زیباتر از گل سرخ تو” باز هم همان حس آرامش کنار تو بودن من را فرا گرفته است…. می بینی چه قدر راحت به رویای تو قناعت کرده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـایـی در دلـم بـرای کـیـنـه و نـفـریـن نـگـذاشـتـه ام بـه دلـم گـفـتـه ام بـا تـمـام شـکـسـتـگـی ات فـرامـوش نـکـن ایـن را کـه: "روزی شـادی اش آرزویـت بـود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان ایـن همـه مهمــان، چقـدر تنهــایـم! وقتـی، در بیــن ایــن همـه کفــش، کفـش هـای تــو، نیســت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیـریـن تـر از ایـن رابـطه جـایـی نتـوان دیـد وقتـی کـ میـان مـن و تـو هـی شکـراب اسـت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺒﯿـــﻦ ! ﺍﮔﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺸﻦ ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻦ؛ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳِﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﯾﮑﯽ ﺍﻡ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳَﻮﺍﯼِ ﺗﻮ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"هرچه گوید، عشق گوید هرچه سازد، عشق سازد من چه گویم؟ من چه سازم؟ من که فرمانی ندارم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشک ها گرسنه اند ! دید میزنند ایوان خانه را . . . باشد سفره ای تکانده شود ! دید می زنم ... ایوان چشم هایت را . . . شاید نگاهی بتکانی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یکیو زیاد تحویل بگیری... عاشق بی محلی های یکی دیگه میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه داریم جمله از این هیجانی تر... ...is typing وقتی باهاش قهری..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتہ بودم بہ کسے عشق نخواهم ورزيد...! آمدے و همه ے فرضيہ ها برھم ريخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"به نام چشماش‏"‏ یا داغ رو دلم بزار ‏..‏ یا که از عشقت کم نکن .. تمام تو سهم منه ‏.. به کم قانعم نکن ‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حوصلگی یعنی یه هدفون… قفل رو یه موزیک… تنهایی یعنی روزهای روتین… غرق تو دنیایی مجازی… بغض یعنی یکی بپرسه دردت چیه بگی ” نمیدونم...