بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَ تو روزی برخواهی گشت ! که از من تنهــــا گرد وغباری بر روی شعرهای عاشقانه باقی مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری که تو را برد چه چیزی را با خود بر می‌گرداند ؟ تعادل دنیا گاهی فقط به مویی بند است لوکوموتیوران تو کاش این را می دانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــرا مــی گوینــد … هـا … علامــت جمــع اســت ؟ در حالــی کــه وقتـــی آن را بــا ، تــن … + … هــا جمــع مــی کنــی … خــودت مــی مانــی و خــودت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی به یادت هستم تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهایش قلب توست مهربان این آسمان از آن توست آسمانم هدیه ای از سوی من تا بدانی قلب من هم یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد خوش دوست به دنیا ندهم لبخند خوشش به حور رعنا ندهم گر یاد کند مرا هر از گاهی چند گرد رخ وی به چشم بینا ندهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب رسمی ست رسم آدمیزاد که دور افتاده را کم می کنند یاد که دور افتاده حکم مرده دارد که خاک مرده را کی می برد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا مهر تو اندر جان ماست زندگی بی دوستی زندان ماست کم بزن آتش دل بی تاب را یاد خوبت روز و شب مهمان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با هم بودن سخت تکرار شود اما به یاد هم بودن را هر لحظه می توان تکرار کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمی کند صد غم به سینه دارم و شادم نمی کند یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست امشب به یاد کیست که یادم نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنس من از آهن و از سنگ نیست من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمی پرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَ تو روزی برخواهی گشت ! که از من تنهــــا گرد وغباری بر روی شعرهای عاشقانه باقی مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری که تو را برد چه چیزی را با خود بر می‌گرداند ؟ تعادل دنیا گاهی فقط به مویی بند است لوکوموتیوران تو کاش این را می دانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــرا مــی گوینــد … هـا … علامــت جمــع اســت ؟ در حالــی کــه وقتـــی آن را بــا ، تــن … + … هــا جمــع مــی کنــی … خــودت مــی مانــی و خــودت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی به یادت هستم تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانم انتهایش قلب توست مهربان این آسمان از آن توست آسمانم هدیه ای از سوی من تا بدانی قلب من هم یاد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد خوش دوست به دنیا ندهم لبخند خوشش به حور رعنا ندهم گر یاد کند مرا هر از گاهی چند گرد رخ وی به چشم بینا ندهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب رسمی ست رسم آدمیزاد که دور افتاده را کم می کنند یاد که دور افتاده حکم مرده دارد که خاک مرده را کی می برد باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوفا مهر تو اندر جان ماست زندگی بی دوستی زندان ماست کم بزن آتش دل بی تاب را یاد خوبت روز و شب مهمان ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با هم بودن سخت تکرار شود اما به یاد هم بودن را هر لحظه می توان تکرار کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمی کند صد غم به سینه دارم و شادم نمی کند یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست امشب به یاد کیست که یادم نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد اگر باران بند بیاید از این خانه می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنس من از آهن و از سنگ نیست من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست حال دل از من نمی پرسی چرا حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست