بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام تر سكوت كن! صدای بی تفاوتی هایت ازارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دست من و تو هزار فرسنگ است   غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری   مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست به  بی وفایی چون تو دیگر  هرگز اعتماد نخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال کدامین آرزو ، صفای با تو بودن را از ما گرفتی ای بی وفا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا پشت این پنجره جز  هیچ بزرگ چیزی نیست آنقدر ساده گذاشتی که بگریم  که نفهمیدی سیل، توراهم برد جز هیچ ، هیچ ندارم که بگویم این آخرین خنده های لاغرم بود شاید دیگر مرا نبینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان رسم وفا مرد که ترسم روزی / لیلی زنده شود یادی ز مجنون نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بهت بگم که بی وفا بودی رفتی عهد و قسمهامون و شکوندی رفتی و چشم من مونده به راه تو حالا من بی وفا ترم یا تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر که با من آشنا شد دو روزی دید و زود از من جدا شد ، نمی دانم از اول بی وفا بود و یا نازش کشیدم بی وفا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمید میخوامش ، خندید و رفت التماس رو تو چشام دید و رفت   با تمام خوبیهام اون بی وفا   رنگ غم تو چشام پاشید و رفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس به امید وفا ترک دل و دین مکند که چنانم من از این کرده پشیمان که نپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از طرح نگاه تو امید مبهمی دارم ، نگاهت را نگیر از من که با آن عالمی دارم ، اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست ، وفا آن است که نامت را نهانی زیر لب دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست ، ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی پریشون شد خیالم ، همه گفتن که من دیوونه حالم ، نمی دونن که این دیوونه در فکر شفا نیست ، که هرچی باشه اما بی وفا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند ، مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستوها چرا پرواز کردین ، جدایی را شما آغاز کردین ، جدای بی وفایی قهر و دوری ، همه باشند گناه آشنایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم بگو ای بیوفا تا کی باید تنها باشم تا کی باید گریه کنم یا از تو بیخبر باشم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام تر سكوت كن! صدای بی تفاوتی هایت ازارم میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان دست من و تو هزار فرسنگ است   غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ است سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری   مگر جنس دل نازک تو از سنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست به  بی وفایی چون تو دیگر  هرگز اعتماد نخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیال کدامین آرزو ، صفای با تو بودن را از ما گرفتی ای بی وفا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا پشت این پنجره جز  هیچ بزرگ چیزی نیست آنقدر ساده گذاشتی که بگریم  که نفهمیدی سیل، توراهم برد جز هیچ ، هیچ ندارم که بگویم این آخرین خنده های لاغرم بود شاید دیگر مرا نبینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان رسم وفا مرد که ترسم روزی / لیلی زنده شود یادی ز مجنون نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام بهت بگم که بی وفا بودی رفتی عهد و قسمهامون و شکوندی رفتی و چشم من مونده به راه تو حالا من بی وفا ترم یا تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر که با من آشنا شد دو روزی دید و زود از من جدا شد ، نمی دانم از اول بی وفا بود و یا نازش کشیدم بی وفا شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی فهمید میخوامش ، خندید و رفت التماس رو تو چشام دید و رفت   با تمام خوبیهام اون بی وفا   رنگ غم تو چشام پاشید و رفت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کس به امید وفا ترک دل و دین مکند که چنانم من از این کرده پشیمان که نپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از طرح نگاه تو امید مبهمی دارم ، نگاهت را نگیر از من که با آن عالمی دارم ، اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست ، وفا آن است که نامت را نهانی زیر لب دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست ، ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی پریشون شد خیالم ، همه گفتن که من دیوونه حالم ، نمی دونن که این دیوونه در فکر شفا نیست ، که هرچی باشه اما بی وفا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند ، مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستوها چرا پرواز کردین ، جدایی را شما آغاز کردین ، جدای بی وفایی قهر و دوری ، همه باشند گناه آشنایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم بگو ای بیوفا تا کی باید تنها باشم تا کی باید گریه کنم یا از تو بیخبر باشم