بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا يک خوبي مي ماند و يک بدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستان يه جُل بهتر از يه دسته گل است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزي در کوزه افتاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس اديب گر بود زمزمه محبتي                جمعه به مکتب آورد طفل گريزپاي را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زير اين گنبد آبنوسي، يکجا عزاست يکجا عروسي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت دو جاري را در يک طشت نمي شود شست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستم است و يکدست اسلحه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت به نان برسد به جان رسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرو خاله و پشت سر چاله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگم را ببين و حالم را نپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم شهر کورها  ديدم همه کورند، من هم کور شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار، آينه را محتاج خاکستر کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسکه از ديوار بالا مي رفت، مادرش مي گفت: قربون دست و پاي بلورينت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ثواب کنم  کباب شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت به نان برسد به جان رسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روده بزرگه روده کوچيکه را خورد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا يک خوبي مي ماند و يک بدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستان يه جُل بهتر از يه دسته گل است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزي در کوزه افتاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس اديب گر بود زمزمه محبتي                جمعه به مکتب آورد طفل گريزپاي را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زير اين گنبد آبنوسي، يکجا عزاست يکجا عروسي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رخت دو جاري را در يک طشت نمي شود شست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستم است و يکدست اسلحه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت به نان برسد به جان رسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روبرو خاله و پشت سر چاله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگم را ببين و حالم را نپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم شهر کورها  ديدم همه کورند، من هم کور شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار، آينه را محتاج خاکستر کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسکه از ديوار بالا مي رفت، مادرش مي گفت: قربون دست و پاي بلورينت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ثواب کنم  کباب شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت به نان برسد به جان رسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روده بزرگه روده کوچيکه را خورد!