بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ناشي، سرنا را از سر گشادش ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گرسنه، خواب نان سنگك مي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گدا، اينهمه ادا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم زنده، زندگي ميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دست پاچه، كار را دوبار ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوش معامله، شريك مال مردمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنبل، عقل چهل وزير داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بد حساب، دوبار ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم با كسي كه علي گفت، عمر نميگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر شاه منشي، كاه كشي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش كه گرفت، خشك و تر ميسوزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبي از او گرم نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نمي بينه و گرنه شناگر قابليه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب كه سر بالا ميره، قورباغه ابوعطا ميخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب كه از سر گذشت، چه يك ذرع چه صد ذرع ـ چه يك ني چه چه صد ني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبكش و نگاه كن كه به كفگير ميگه تو سه سوراخ داري !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ناشي، سرنا را از سر گشادش ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گرسنه، خواب نان سنگك مي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گدا، اينهمه ادا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم زنده، زندگي ميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دست پاچه، كار را دوبار ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خوش معامله، شريك مال مردمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنبل، عقل چهل وزير داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بد حساب، دوبار ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم با كسي كه علي گفت، عمر نميگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر شاه منشي، كاه كشي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتش كه گرفت، خشك و تر ميسوزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبي از او گرم نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نمي بينه و گرنه شناگر قابليه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب كه سر بالا ميره، قورباغه ابوعطا ميخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب كه از سر گذشت، چه يك ذرع چه صد ذرع ـ چه يك ني چه چه صد ني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبكش و نگاه كن كه به كفگير ميگه تو سه سوراخ داري !