بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بايست، تا علف زير پات سبز بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنرا كه حساب پاكه، از محاسبه چه باكه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانكه غني ترند، محتاج ترند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد زير ابروشو برداره، چشمش را كور كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم ثواب كنم، كباب شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتابه و لولهنگ هر دو يك كار ميكنند، اما قيمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتابه خرج لحيمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آش نخورده و دهن سوخته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپز كه دوتا شد، آش يا شوره يا بي نمك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسه برو آسه بيا كه گربه شاخت نزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده كسي كه خر نداره --- از كاه و جوش خبر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آستين نو پلو بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو بر جوانان عيب نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرد خودمونو بيختيم، الك مونو آويختيم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بايست، تا علف زير پات سبز بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنرا كه حساب پاكه، از محاسبه چه باكه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانكه غني ترند، محتاج ترند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمد زير ابروشو برداره، چشمش را كور كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم ثواب كنم، كباب شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتابه و لولهنگ هر دو يك كار ميكنند، اما قيمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتابه خرج لحيمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آش نخورده و دهن سوخته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپز كه دوتا شد، آش يا شوره يا بي نمك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسه برو آسه بيا كه گربه شاخت نزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده كسي كه خر نداره --- از كاه و جوش خبر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آستين نو پلو بخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو بر جوانان عيب نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرد خودمونو بيختيم، الك مونو آويختيم !