بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو حركت، از خدا بركت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنگي چشم پيل معلومم شد --- آنانكه غني ترند محتاج ترند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بي كفني زنده ايم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين ستون بآن ستون فرجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اونجا مونده، از اينجا رونده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب افتاده ايم، اما از اصل نيفتاده ايم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان خري، انبان خري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجاره نشين خوش نشينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز دهل شنيده از دور خوشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنوقت كه جيك جيك مستانت بود، ياد زمستانت نبود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر مار خورده تا افعي شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سمن هست، كه ياسمن توش گمه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو حركت، از خدا بركت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنگي چشم پيل معلومم شد --- آنانكه غني ترند محتاج ترند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بي كفني زنده ايم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين ستون بآن ستون فرجه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اونجا مونده، از اينجا رونده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب افتاده ايم، اما از اصل نيفتاده ايم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان خري، انبان خري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجاره نشين خوش نشينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آواز دهل شنيده از دور خوشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنوقت كه جيك جيك مستانت بود، ياد زمستانت نبود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر مار خورده تا افعي شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سمن هست، كه ياسمن توش گمه !