بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل كار برو روست، كچلي زير موست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد چكار ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب دونده جو خود را زياد ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسباب خونه به صاحبخونه ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يك گل بهار نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هول هليم افتاد توي ديگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نخورده بگير، بده به خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بدر، به جوال كاه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردي تا نامردي يك قدم است !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل كار برو روست، كچلي زير موست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد چكار ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب دونده جو خود را زياد ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسباب خونه به صاحبخونه ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از يك گل بهار نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هول هليم افتاد توي ديگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نخورده بگير، بده به خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بدر، به جوال كاه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مردي تا نامردي يك قدم است !