بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول بچش، بعد بگو بي نمكه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوسا علم ! اين يكي رو بكش قلم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگور خوب، نصيب شغال ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه گفتند نون و پنير، تو سرت را بگذار زمين و بمير !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته شوهر ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ني زني چرا بابات از حصبه مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي كشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مردي، سر اين دسته هونگ ( هاون ) و بشكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه لر ببازار نره بازار ميگنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخيه ميزد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول بچش، بعد بگو بي نمكه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوسا علم ! اين يكي رو بكش قلم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگور خوب، نصيب شغال ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه همه گفتند نون و پنير، تو سرت را بگذار زمين و بمير !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته شوهر ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ني زني چرا بابات از حصبه مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي كشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه مردي، سر اين دسته هونگ ( هاون ) و بشكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه لر ببازار نره بازار ميگنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخيه ميزد .