بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا روزي  رسان است، اما حرکتي هم مي خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را بنده نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا، دار مکافاته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را هر طور بگيري همانطور مي گذره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را آب ببرد او را خواب مي برد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا محل گذر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيايش مثل آخرت يزيد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود از کنده بلند مي شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا در را پهلوي هم مي گذارند، براي اين که به درد هم برسند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دروازه را مي شه بست، اما در دهن مردم را نمي شه بست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد، کوه کوه مياد، مومو مي ره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا هميشه به يک پاشنه نمي چرخد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستان، الو، به از پلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ديزي بازه، حياي گربه کجا رفته!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا روزي  رسان است، اما حرکتي هم مي خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را بنده نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا، دار مکافاته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا جاي آزمايش است، نه جاي آسايش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را هر طور بگيري همانطور مي گذره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را آب ببرد او را خواب مي برد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا محل گذر است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيايش مثل آخرت يزيد است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود از کنده بلند مي شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا در را پهلوي هم مي گذارند، براي اين که به درد هم برسند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دروازه را مي شه بست، اما در دهن مردم را نمي شه بست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد، کوه کوه مياد، مومو مي ره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا هميشه به يک پاشنه نمي چرخد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستان، الو، به از پلو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ديزي بازه، حياي گربه کجا رفته!