بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديكت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آل علي هر كه در افتاد ، ور افتاد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينهمه خر هست و ما پياده ميريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينهمه چريدي دنبه ات كو ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين هفت صنار غير از اون چارده شي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينو كه زائيدي بزرگ كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه براي من آوردي، ببر براي خاله ات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين قافله تا به حشر لنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين حرفها براي فاطي تنبون نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا كاشون نيست كه كپه با فعله باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه تاريك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول پياله و بد مستي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول بقالي و ماست ترش فروشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديكت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آل علي هر كه در افتاد ، ور افتاد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينهمه خر هست و ما پياده ميريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينهمه چريدي دنبه ات كو ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين هفت صنار غير از اون چارده شي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينو كه زائيدي بزرگ كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه براي من آوردي، ببر براي خاله ات !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين قافله تا به حشر لنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين حرفها براي فاطي تنبون نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا كاشون نيست كه كپه با فعله باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه تاريك !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول پياله و بد مستي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول بقالي و ماست ترش فروشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن !