بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردم زمانه سلامي و والسلام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالابالاها جاش نيست، پائين پائين ها راش نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گرگ دنبه ميخوره، با چوپان گريه ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كدخدا بساز، ده را بچاپ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سيلي صورت خودشو سرخ نگهميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازي بازي، با ريش بابا هم بازي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازي اشكنك داره ، سر شكستنك داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هيچكدام با هرهيچكدام هر دو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار كج به منزل نميرسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون آمد، تركها بهم رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادنجان بم آفت ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد آورده را باد ميبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خوردن سيرشدي با ليسيدن نميشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اين ريش ميخواهي بري تجريش ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردم زمانه سلامي و والسلام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالابالاها جاش نيست، پائين پائين ها راش نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گرگ دنبه ميخوره، با چوپان گريه ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با كدخدا بساز، ده را بچاپ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با سيلي صورت خودشو سرخ نگهميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازي بازي، با ريش بابا هم بازي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازي اشكنك داره ، سر شكستنك داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هيچكدام با هرهيچكدام هر دو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار كج به منزل نميرسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون آمد، تركها بهم رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادنجان بم آفت ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد آورده را باد ميبرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خوردن سيرشدي با ليسيدن نميشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اين ريش ميخواهي بري تجريش ؟