بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهكار رو كه رو بدي طلبكار ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدعاي گربه كوره بارون نمياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درويشه گفتند بساطتو جمع كن ، دستشو گذاشت در دهنش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد بخت اگر مسجد آدينه بسازد --- يا طاق فرود آيد، يا قبله كج آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه سر راهي برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه سر پيري زنگوله پاي تابوته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاي شمع كافوري چراغ نفت ميسوزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهلول گفتند ريش تو بهتره يا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رريش من و گرنه دم سگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشتهاي مردم نميشود نان خورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يكدست دو هندوانه نميشود برداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد گذاشت در كوزه آبش را خورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همين پرو پاچين، ميخواهي بري چين و ماچين ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نردبان به آسمون نميشه رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا گفته اي غلام توام، ميفروشنت !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدهكار رو كه رو بدي طلبكار ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدعاي گربه كوره بارون نمياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درويشه گفتند بساطتو جمع كن ، دستشو گذاشت در دهنش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد بخت اگر مسجد آدينه بسازد --- يا طاق فرود آيد، يا قبله كج آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه سر راهي برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه سر پيري زنگوله پاي تابوته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بجاي شمع كافوري چراغ نفت ميسوزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بهلول گفتند ريش تو بهتره يا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رريش من و گرنه دم سگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اشتهاي مردم نميشود نان خورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با يكدست دو هندوانه نميشود برداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد گذاشت در كوزه آبش را خورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همين پرو پاچين، ميخواهي بري چين و ماچين ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نردبان به آسمون نميشه رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا گفته اي غلام توام، ميفروشنت !