بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از هفت كره، ادعاي بكارت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از چهل سال گدايي، شب جمعه را گم كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شتره گفتند شاشت از پسه ، گفت : چه چيزم مثل همه كسه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بز گر از سر چشمه آب ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزك نمير بهار مياد --- كنبزه با خيار مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزبون خوش مار از سوراخ در مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت: دمبم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عكس نهند نام زنگي كافور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يه دستمال قيصريه رو آتيش ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يك بي نماز، در مسجد و نمي بندند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي همه مادره، براي ما زن بابا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي بمير كه برات تب كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادري بجا، بزغاله يكي هفت صنار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر پشت ، برادر زاده هم پشت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از هفت كره، ادعاي بكارت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از چهل سال گدايي، شب جمعه را گم كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شتره گفتند شاشت از پسه ، گفت : چه چيزم مثل همه كسه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بز گر از سر چشمه آب ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزك نمير بهار مياد --- كنبزه با خيار مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزبون خوش مار از سوراخ در مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت: دمبم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عكس نهند نام زنگي كافور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يه دستمال قيصريه رو آتيش ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي يك بي نماز، در مسجد و نمي بندند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي همه مادره، براي ما زن بابا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي كسي بمير كه برات تب كنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادري بجا، بزغاله يكي هفت صنار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برادر پشت ، برادر زاده هم پشت