بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكي گفتند : سركه هفت ساله داري ؟ گفت : دارم و نميدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر ميدادم هفت ساله نميشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهر كجا كه روي آسمان همين رنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوجار لنجونه از هر طرف باد بياد، بادش ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمرغشان كيش نميشه گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بماه ميگه تو در نيا من در ميام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمالت نناز كه بيك شب بنده، به حسنت نناز كه بيك تب بنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل هفت تا بچه ميزاره، شيش تاش سسكه، يكيش بلبل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگير و ببند بده دست پهلوون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو نبين، چشممو هم ميگذارم، بگو نشنو در گوشمو ميگيرم، اما اگر بگي نفهمم، نميتونم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كك بنده كه رقاص خداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كچله گفتند : چرا زلف نميزاري ؟ گفت : من از اين قرتي گيريها خوشم نمياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گربه گفتند گهت درمونه، خاك پاشيد روش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كيشي آمدند به فيشي رفتند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقاطر گفتند بابات كيه ؟ گفت : آقادائيم اسبه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به يكي گفتند : سركه هفت ساله داري ؟ گفت : دارم و نميدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر ميدادم هفت ساله نميشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهر كجا كه روي آسمان همين رنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوجار لنجونه از هر طرف باد بياد، بادش ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمرغشان كيش نميشه گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بماه ميگه تو در نيا من در ميام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمالت نناز كه بيك شب بنده، به حسنت نناز كه بيك تب بنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل هفت تا بچه ميزاره، شيش تاش سسكه، يكيش بلبل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگير و ببند بده دست پهلوون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو نبين، چشممو هم ميگذارم، بگو نشنو در گوشمو ميگيرم، اما اگر بگي نفهمم، نميتونم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كك بنده كه رقاص خداست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كچله گفتند : چرا زلف نميزاري ؟ گفت : من از اين قرتي گيريها خوشم نمياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گربه گفتند گهت درمونه، خاك پاشيد روش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كيشي آمدند به فيشي رفتند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بقاطر گفتند بابات كيه ؟ گفت : آقادائيم اسبه !