بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست خرس نزده ميفروشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج انگشت برادرند، برابر نيستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت تاپو بزرگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر كو ندارد نشان از پدر --- تو بيگانه خوانش نخوانش پسر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر زائيدم براي رندان، دختر زائيدم براي مردان، موندم سفيل و سرگردان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر خاله دسته ديزي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پستان مادرش را گاز گرفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از قرني شنبه به نوروز ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از چهل سال چارواداري، الاغ خودشو نميشناسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پز عالي، جيب خالي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پايين پايين ها جاش نيست، بالا بالا ها راش نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاي خروستو ببند، بمرغ همسايه هيز نگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا را به اندازه گليم بايد دراز كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيله ديگ، بيله چغندر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گاو و گوسفند كسي كاري نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمير و بدم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست خرس نزده ميفروشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنج انگشت برادرند، برابر نيستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت تاپو بزرگ شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر كو ندارد نشان از پدر --- تو بيگانه خوانش نخوانش پسر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر زائيدم براي رندان، دختر زائيدم براي مردان، موندم سفيل و سرگردان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر خاله دسته ديزي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پستان مادرش را گاز گرفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از قرني شنبه به نوروز ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پس از چهل سال چارواداري، الاغ خودشو نميشناسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پز عالي، جيب خالي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پايين پايين ها جاش نيست، بالا بالا ها راش نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاي خروستو ببند، بمرغ همسايه هيز نگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پا را به اندازه گليم بايد دراز كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيله ديگ، بيله چغندر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گاو و گوسفند كسي كاري نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بمير و بدم !