بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ترياق از عراق آرند، مار گزيده مرده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا پريشان نشود كار بسامان نرسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستون پدر يتيمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ابله در جهانه، مفلس در نميمانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش قاضي و معلق بازي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش رو خاله، پشت سر چاله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از آخوند منبر نرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيراهن بعد از عروسي براي گل منار خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پي خر مرده ميگرده كه نعلش را بكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پياز هم خودشو داخل ميوه ها كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پياده شو با هم راه بريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول ما سكه عُمَر داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پولدارها به كباب، بي پولها به بوي كباب ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول حرام، يا خرج شراب شور ميشه يا شاهد كور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول پيدا كردن آسونه، اما نگهداريش مشكله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول است نه جان است كه آسان بتوان داد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ترياق از عراق آرند، مار گزيده مرده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا پريشان نشود كار بسامان نرسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستون پدر يتيمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ابله در جهانه، مفلس در نميمانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش قاضي و معلق بازي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش رو خاله، پشت سر چاله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از آخوند منبر نرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيراهن بعد از عروسي براي گل منار خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پي خر مرده ميگرده كه نعلش را بكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پياز هم خودشو داخل ميوه ها كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پياده شو با هم راه بريم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول ما سكه عُمَر داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پولدارها به كباب، بي پولها به بوي كباب ،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول حرام، يا خرج شراب شور ميشه يا شاهد كور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول پيدا كردن آسونه، اما نگهداريش مشكله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول است نه جان است كه آسان بتوان داد !