بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تره به تخمش ميره، حسني به باباش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترتيزك خريدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترب هم جزء مركبات شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو فكر خر بكني ننه، منو در بدر ميكني ننه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخم نكرد نكرد وقتي هم كرد توي كاهدون كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخم دزد، شتر دزد ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تب تند عرقش زود در مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا هستم بريش تو بستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نازكش داري نازكن، نداري پاهاتو دراز كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا مار راست نشه توي سوراخ نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا كركس بچه دارشد، مردار سير نخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شغال شده بود به چنين سوراخي گير نكرده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ ميان بيرون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تنور گرمه نون و بچسبون !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تره به تخمش ميره، حسني به باباش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترتيزك خريدم قاتق نونم بشه، قاتل جونم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترب هم جزء مركبات شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو فكر خر بكني ننه، منو در بدر ميكني ننه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخم نكرد نكرد وقتي هم كرد توي كاهدون كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخم دزد، شتر دزد ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تب تند عرقش زود در مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا هستم بريش تو بستم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا نازكش داري نازكن، نداري پاهاتو دراز كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا مار راست نشه توي سوراخ نميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا گوساله گاو بشه ، دل مادرش آب ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا كركس بچه دارشد، مردار سير نخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شغال شده بود به چنين سوراخي گير نكرده بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چراغ روشنه جونورها از سوراخ ميان بيرون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تنور گرمه نون و بچسبون !