بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي نميخوابه كه آب زيرش بره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده دزد زده تا چهل روز امنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا تره و بچه نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي دعوا نون و حلوا خير نميكنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومون خودمونو ميكشه، بيرونمون مردم را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه ني زن بودي چرا آقا دائيت از حصبه مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه گرگ مرگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو (( ف )) من ميگم فرحزاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از تو، من ازبيرون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بقاضي رفته خوشحال برميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبل مرو به سايه، سايه خودش ميآيه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبان مرد كه دو تا شد بفكر زن دوم ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلافي غوره رو سر كوره در مياره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف سر بالا، بر ميگرده بريش صاحبش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغاري بشكنه ماستي بريزد --- جهان گردد به كام كاسه ليسان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعارف كم كن و بر مبلغ افزا !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي نميخوابه كه آب زيرش بره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده دزد زده تا چهل روز امنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا تره و بچه نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توي دعوا نون و حلوا خير نميكنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تومون خودمونو ميكشه، بيرونمون مردم را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه ني زن بودي چرا آقا دائيت از حصبه مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توبه گرگ مرگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بگو (( ف )) من ميگم فرحزاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از تو، من ازبيرون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بقاضي رفته خوشحال برميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبل مرو به سايه، سايه خودش ميآيه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنبان مرد كه دو تا شد بفكر زن دوم ميافته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلافي غوره رو سر كوره در مياره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تف سر بالا، بر ميگرده بريش صاحبش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تغاري بشكنه ماستي بريزد --- جهان گردد به كام كاسه ليسان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعارف كم كن و بر مبلغ افزا !