بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاه نكنده منار دزديده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاه مكن بهر كسي، اول خودت، دوم كسي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاه كن هميشه ته چاهه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاقو دسته خودشو نميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چار ديواري اختياري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جيگر جيگره ، ديگر ديگره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جيبش تار عنكبوت بسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهود، دعاش را آورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهود، خون ديده  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جون بعزرائيل نميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوجه همسشه زير سبد نميمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوجه را آخر پائيز ميشمرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني كجائي كه يادت بخير !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب هاي، هويه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب ابلهان خاموشيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه ميوه نيست چغندر ، سلطان مركباته !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاه نكنده منار دزديده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاه مكن بهر كسي، اول خودت، دوم كسي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاه كن هميشه ته چاهه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاقو دسته خودشو نميبره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چار ديواري اختياري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جيگر جيگره ، ديگر ديگره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جيبش تار عنكبوت بسته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهود، دعاش را آورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهود، خون ديده  !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جون بعزرائيل نميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوجه همسشه زير سبد نميمونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوجه را آخر پائيز ميشمرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني كجائي كه يادت بخير !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب هاي، هويه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب ابلهان خاموشيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جايي كه ميوه نيست چغندر ، سلطان مركباته !