بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود گوئي و خود خندي؟ عجب مرد هنر مندي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عقلي به تو بدهد، پولي به من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر است و يک کيله جو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه ي شيرين مال شغاله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر ِ باربر، به که شير مردم دَر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه مي خواهي يا هندوانه: هر دو دانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستم است و يکدست اسلحه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اي را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ي خرس و باديه مس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اگر پراز دشمن باشد بهتر است تا خالي باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه نشيني بي بي از بي چادريست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ي دوستان بروب و در دشمنان را مکوب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموشي از کلام بيهوده به.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ي همسايه آش مي پزند، به من چه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا برف را به اندازه بام مي دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسي!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود گوئي و خود خندي؟ عجب مرد هنر مندي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عقلي به تو بدهد، پولي به من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر است و يک کيله جو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه ي شيرين مال شغاله!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر ِ باربر، به که شير مردم دَر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه مي خواهي يا هندوانه: هر دو دانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رستم است و يکدست اسلحه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اي را که دو کدبانوست، خاک تا زانوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ي خرس و باديه مس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اگر پراز دشمن باشد بهتر است تا خالي باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه نشيني بي بي از بي چادريست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ي دوستان بروب و در دشمنان را مکوب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموشي از کلام بيهوده به.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ي همسايه آش مي پزند، به من چه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا برف را به اندازه بام مي دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسي!