بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عزائيست كه مرده شور هم گريه ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشست ميوه فروشي --- گر كس نخرد خودت بنوشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن --- كه گوهر فرو شست يا پيله ور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو به گشتي، طبيب از خود ميازار --- چراغ از بهر تاريكي نگه دار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب معلم گله، هر كي نخوره خله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب را كه برداري، گربه دزده فرار ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب دو سر طلا ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب خدا صدا نداره ، هر كي بخوره دوا نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنار در خونه شونو نمي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چغندر گوشت نميشه، دشمنم دوست نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمش هزار كار ميكنه كه ابروش نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمش آلبالو گيلاس مي چينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم داره نخودچي، ابرو نداره هيچي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشته خور بدتر از ميراث خوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغي كه به خونه رواست، به مسجد حرام است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا توپچي نشدي !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عزائيست كه مرده شور هم گريه ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشست ميوه فروشي --- گر كس نخرد خودت بنوشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن --- كه گوهر فرو شست يا پيله ور!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو به گشتي، طبيب از خود ميازار --- چراغ از بهر تاريكي نگه دار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب معلم گله، هر كي نخوره خله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب را كه برداري، گربه دزده فرار ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب دو سر طلا ست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوب خدا صدا نداره ، هر كي بخوره دوا نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنار در خونه شونو نمي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چغندر گوشت نميشه، دشمنم دوست نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمش هزار كار ميكنه كه ابروش نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمش آلبالو گيلاس مي چينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم داره نخودچي، ابرو نداره هيچي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشته خور بدتر از ميراث خوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغي كه به خونه رواست، به مسجد حرام است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا توپچي نشدي !