بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه داماد عروسيست،  خانه عروس هيچ  خبري نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه خرس و باديه مس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالي باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اي را كه دو كدبانوست، خاك تا زانوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاله سوسكه به بچه اش ميگه : قربون دست و پاي بلوريت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاله را ميخواهند براي درز ودوز و گرنه چه خاله چه يوز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاله ام زائيده، خاله زام هو كشيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال مهرويان سياه و دانه فلفل سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك كوچه براي باد سودا خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك خور و نان بخيلان مخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاشاك به گاله ارزونه، شنبه به جهود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را در چشم خودش نمي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي كه عوض داره گله نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي كه شده پاره، وصله ور نمي داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مردي بود كز زني كم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه  علي خواجه، چه خواجه علي !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه داماد عروسيست،  خانه عروس هيچ  خبري نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه خرس و باديه مس ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالي باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه اي را كه دو كدبانوست، خاك تا زانوست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاله سوسكه به بچه اش ميگه : قربون دست و پاي بلوريت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاله را ميخواهند براي درز ودوز و گرنه چه خاله چه يوز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاله ام زائيده، خاله زام هو كشيده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خال مهرويان سياه و دانه فلفل سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك كوچه براي باد سودا خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاك خور و نان بخيلان مخور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاشاك به گاله ارزونه، شنبه به جهود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را در چشم خودش نمي بينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي كه عوض داره گله نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي كه شده پاره، وصله ور نمي داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه مردي بود كز زني كم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه  علي خواجه، چه خواجه علي !