بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ميان دانه گندم خط گذاشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گر ببندد ز حكمت دري --- ز رحمت گشايد در ديگري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شاه ديواري خراب كنه كه اين چاله ها پر بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا سرما را بقدر بالا پوش ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا روزي رسان است، امااِهني هم مي خواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را بنده نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا دير گيره، اما سخت گيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا داده بما مالي، يك خر مانده سه تا نالي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خر را شناخت، شاخش نداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جامه ميدهد كو اندام ؟ نان ميدهد كو دندان ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا برف را به اندازه بام ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه همسايه آش ميپزند بمن چه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه كليمي نرفتم وقتي هم رفتم شنبه رفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه قاضي گردو بسياره شماره هم داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه دوستان بروب و در دشمنان را مكوب !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ميان دانه گندم خط گذاشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گر ببندد ز حكمت دري --- ز رحمت گشايد در ديگري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا شاه ديواري خراب كنه كه اين چاله ها پر بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا سرما را بقدر بالا پوش ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا روزي رسان است، امااِهني هم مي خواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را بنده نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا دير گيره، اما سخت گيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا داده بما مالي، يك خر مانده سه تا نالي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خر را شناخت، شاخش نداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جامه ميدهد كو اندام ؟ نان ميدهد كو دندان ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا برف را به اندازه بام ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه همسايه آش ميپزند بمن چه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه كليمي نرفتم وقتي هم رفتم شنبه رفتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه قاضي گردو بسياره شماره هم داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه دوستان بروب و در دشمنان را مكوب !