بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر سواري را حساب نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرس شكار نكرده رو پوستشو نفروش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرس در كوه، بو علي سيناست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرس، تخم ميكنه يا بچه ؟ از اين دم بريده هر چي بگي برمياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، رو به طويله تند ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر را گم كرده پي نعلش ميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر را كه به عروسي ميبرند، براي خوشي نيست براي آبكشي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر را جايي مي بندند كه صاحب خر راضي باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر را با آخورميخوره، مرده را با گور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر ديزه است، به مرگ خودش راضي است تا ضرر بصاحبش بزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر خفته جو نمي خوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، خسته - صاحب خر، ناراضي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر خالي يرقه ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر چه داند قيمت نقل و نبات ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرج كه از كيسه مهمان بود --- حاتم طايي شدن آسان بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، پايش يك بار به چاله ميره !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر سواري را حساب نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرس شكار نكرده رو پوستشو نفروش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرس در كوه، بو علي سيناست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرس، تخم ميكنه يا بچه ؟ از اين دم بريده هر چي بگي برمياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، رو به طويله تند ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر را گم كرده پي نعلش ميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر را كه به عروسي ميبرند، براي خوشي نيست براي آبكشي است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر را جايي مي بندند كه صاحب خر راضي باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر را با آخورميخوره، مرده را با گور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر ديزه است، به مرگ خودش راضي است تا ضرر بصاحبش بزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر خفته جو نمي خوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، خسته - صاحب خر، ناراضي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر خالي يرقه ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر چه داند قيمت نقل و نبات ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرج كه از كيسه مهمان بود --- حاتم طايي شدن آسان بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، پايش يك بار به چاله ميره !