بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده كردن دل خوش ميخواد و گريه كردن سر وچشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب پاسبان، چراغ دزده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت آنكه خورد و كِشت، بدبخت آنكه مرد و هِشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خري كه از خري وابمونه بايد يال و دمشو بريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خريت ارث نيست بهره خداداده س !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، همان خره پالانش عوض شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسي را كه شغال صبح ميبره بگذار سر شب ببره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر وامانده معطل چشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروار نمكه، مثقال هم نمكه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر ما از كرگي دم نداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر لخت راپالانشو بر نميدارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر گچ كش روز جمعه از كوه سنگ مياره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، كه علف ديد گردن دراز ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر كه جو ديد، كاه نميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر كريم را نعل كردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، سي شاهي ، پالون دو زار !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده كردن دل خوش ميخواد و گريه كردن سر وچشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب پاسبان، چراغ دزده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبخت آنكه خورد و كِشت، بدبخت آنكه مرد و هِشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خري كه از خري وابمونه بايد يال و دمشو بريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خريت ارث نيست بهره خداداده س !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، همان خره پالانش عوض شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروسي را كه شغال صبح ميبره بگذار سر شب ببره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر وامانده معطل چشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خروار نمكه، مثقال هم نمكه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر ما از كرگي دم نداشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر لخت راپالانشو بر نميدارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر گچ كش روز جمعه از كوه سنگ مياره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، كه علف ديد گردن دراز ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر كه جو ديد، كاه نميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر كريم را نعل كردن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، سي شاهي ، پالون دو زار !