بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خير در خانه صاحبش را ميشناسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونسار است و يك خرس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك ده آباد به از صد شهر خراب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خولي بكفم به كه كلنگي بهوا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بود گر محك تجربه آيد بميان --- تا سيه روي شود هر كه دراو غش باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا چاهي كه آب از خود بر آرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا بحال كساني كه مردند و آواز ترا نشنيدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن خوبي داره ، پس دادن بدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم كردم كه لعنت بر خودم باد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود گوئي و خود خندي، عجب مرد هنر مندي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودشو نميتونه نگهداره چطور منو نگهميداره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتو خسته ببين، رفيقتو مرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبي لر به آنست كه هر چه شب گويد روزنه انست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواست زير ابروشو برداره، چشماشو كور كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر شوهر، عقرب زير فرشه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خير در خانه صاحبش را ميشناسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونسار است و يك خرس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك ده آباد به از صد شهر خراب !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خولي بكفم به كه كلنگي بهوا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بود گر محك تجربه آيد بميان --- تا سيه روي شود هر كه دراو غش باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا چاهي كه آب از خود بر آرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا بحال كساني كه مردند و آواز ترا نشنيدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوردن خوبي داره ، پس دادن بدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم كردم كه لعنت بر خودم باد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود گوئي و خود خندي، عجب مرد هنر مندي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودشو نميتونه نگهداره چطور منو نگهميداره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتو خسته ببين، رفيقتو مرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبي لر به آنست كه هر چه شب گويد روزنه انست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواست زير ابروشو برداره، چشماشو كور كرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهر شوهر، عقرب زير فرشه !