بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بيابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درازي شاه خانم به پهناي ماه خانم در !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختري كه مادرش تعريف بكنه براي آقا دائيش خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر همسايه هر چه چل تر براي ما بهتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترميخوهي ماماش را بين --- كرباس ميخواهي پهناش را ببين !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر تنبل، مادر كدبانو را دوست داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر، تخم تر تيزك است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دايه از مادر مهربانتر را بايد پستن بريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه فلفل سياه و خال مهرويان سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا گوشت ميخورد نادان چغندر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حسابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داري طرب كن، نداري طلب كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگيست و برازندگي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادن بديوانگي گرفتن بعاقلي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيك بزرگ، روغنش خوب نميشه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بيابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درازي شاه خانم به پهناي ماه خانم در !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختري كه مادرش تعريف بكنه براي آقا دائيش خوبه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر همسايه هر چه چل تر براي ما بهتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترميخوهي ماماش را بين --- كرباس ميخواهي پهناش را ببين !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر تنبل، مادر كدبانو را دوست داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر، تخم تر تيزك است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دايه از مادر مهربانتر را بايد پستن بريد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه فلفل سياه و خال مهرويان سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا گوشت ميخورد نادان چغندر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حسابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داري طرب كن، نداري طلب كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگيست و برازندگي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادن بديوانگي گرفتن بعاقلي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيك بزرگ، روغنش خوب نميشه !