بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت پر بار، سنگ ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت اگر متحرك شدي ز جاي بجاي --- نه جور اره كشيدي نه جفاي تبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه هر چه، مهمان هر كه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه مور، شبنمي طوفانست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه بيعاره ها نقاره ميزنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه اگر كس است يكحرف بس است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه ات را ببند همسايه تو دزد نكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حوضي كه ماهي نيست ، قورباغه سپهسالاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چهل سالگي طنبور ميآموزد در گور استاد خواهد شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جيبش را تار عنكبوت گرفته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهنم عقربي هست كه از دستش به مار غاشيه پناه ميبرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان هر كس كه داره نان مفت، ميتواند حرفهاي خوب گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواني مستي، در پيري سستي، پس كي خدا پرستي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جنگ، حلوا تقسيم نميكنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پس هر گريه آخر خنده ايست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بيابان لنگه كفش، نعمت خداست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت پر بار، سنگ ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت اگر متحرك شدي ز جاي بجاي --- نه جور اره كشيدي نه جفاي تبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه هر چه، مهمان هر كه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه مور، شبنمي طوفانست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه بيعاره ها نقاره ميزنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه اگر كس است يكحرف بس است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خانه ات را ببند همسايه تو دزد نكن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حوضي كه ماهي نيست ، قورباغه سپهسالاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چهل سالگي طنبور ميآموزد در گور استاد خواهد شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جيبش را تار عنكبوت گرفته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهنم عقربي هست كه از دستش به مار غاشيه پناه ميبرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان هر كس كه داره نان مفت، ميتواند حرفهاي خوب گفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جواني مستي، در پيري سستي، پس كي خدا پرستي ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جنگ، حلوا تقسيم نميكنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پس هر گريه آخر خنده ايست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بيابان لنگه كفش، نعمت خداست !