بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عفو لذتيست كه در انتقام نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر ني سواران بايد سوار ني شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر كورها يه چشمي پادشاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس اديب اگر بود زمزمه محبتي --- جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را . ((‌ نظيري نيشابوري ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستان يه جل بهتر از يه دسته گله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستان، الو، به از پلوه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ديزي وازه، حياي گربه كجا رفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا يه خوبي ميمونه يه بدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا هميشه بيك پاشنه نميچرخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دروازه را ميشه بست، اما در دهن مردم و نميشه بست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد، كوه كوه مياد، مومو ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دل خودم كم بود، اينهم قرقر همسايه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت هر چه بارش بيشتر بشه، سرش پائين تر مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت گردكان باين بلندي --- درخت خربزه الله اكبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت كج جز بآتش راست نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت كاهلي بارش گرسنگي است !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عفو لذتيست كه در انتقام نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر ني سواران بايد سوار ني شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شهر كورها يه چشمي پادشاست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درس اديب اگر بود زمزمه محبتي --- جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را . ((‌ نظيري نيشابوري ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستان يه جل بهتر از يه دسته گله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زمستان، الو، به از پلوه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ديزي وازه، حياي گربه كجا رفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا يه خوبي ميمونه يه بدي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنيا هميشه بيك پاشنه نميچرخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دروازه را ميشه بست، اما در دهن مردم و نميشه بست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد، كوه كوه مياد، مومو ميره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دل خودم كم بود، اينهم قرقر همسايه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت هر چه بارش بيشتر بشه، سرش پائين تر مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت گردكان باين بلندي --- درخت خربزه الله اكبر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت كج جز بآتش راست نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت كاهلي بارش گرسنگي است !