بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ خانگي ترش است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو صد من استخوان بايد که صد من بار بردارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگي است و برازندگي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادن به ديوانگي، گرفتن به عاقلي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حساب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داري طرب کن، نداري طلب کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا گوشت مي خورد، نادان چغندر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن را کار بستن بايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه ي فلفل سياه و خال مهرويان سياه                          هر دو جانسوزند اما اين کجا و آن کجا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب بامداد بازمي دارد آدمي را از روزي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده کردن دل خوش مي خواهد و گريه کردن سر و چشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهي که به کس دل ندهي، ديده ببند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن، توانستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را خسته ببين، رفيقت را مرده!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوغ خانگي ترش است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو صد من استخوان بايد که صد من بار بردارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگي است و برازندگي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دادن به ديوانگي، گرفتن به عاقلي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حساب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داري طرب کن، نداري طلب کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا گوشت مي خورد، نادان چغندر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانستن را کار بستن بايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانه ي فلفل سياه و خال مهرويان سياه                          هر دو جانسوزند اما اين کجا و آن کجا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب بامداد بازمي دارد آدمي را از روزي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده کردن دل خوش مي خواهد و گريه کردن سر و چشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهي که به کس دل ندهي، ديده ببند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن، توانستن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را خسته ببين، رفيقت را مرده!